Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Media room - Vyjadrenia pre média 2018 - Január - Výstavba tunela Milochov
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod
Január  |
Február  |
Vyhľadávanie v media room:
Hľadať v:

Výstavba tunela Milochov

Pripravujem článok pre časopis Plus 7 dní o problémoch ktoré spôsobuje občanom Milochova výstavba tunela Milochov a premostenia ponad vodnú nádrž Nosice. Jediná prístupová cesta do Považskej Bystrice údajne nie je koncipovaná na také zaťaženie, aké vytvárajú stavebné mechanizmy, navyše doprava po nej býva obmedzená alebo dočasne úplne zastavená. Vznikajú tam dopravné kolízie, hluk, prašnosť. Navyše, cesta, ktorá bola opravovaná pred dvoma rokmi je opäť vďaka stavebnej aktivite zničená. Vzhľadom na fakt, že výstavba má byť ukončená najskôr o dva roky, nie je úplne normálne aby po celý tento čas bol udržiavaný takýto kolapsový stav. Predpokladáme teda, že investor má pripravené riešenia, ktoré situáciu zlepšia. Môžete nás o nich informovať? 

     Vzhľadom na jestvujúcu situáciu ohľadom cestných komunikácií v uvedenej lokalite a vzhľadom na reálne možnosti v danej lokalite sa žiadne iné cestné komunikácie pre zabezpečenie prístupu k stavebnému objektu tunela Milochov nenachádzajú, a teda sa nedá iným spôsobom, než po uvedenej ceste, zabezpečiť doprava. Čo sa týka pracovného ruchu, počas realizácie prác sú zavedené nasledujúce opatrenia na zamedzenie prašnosti: pravidelné čistenie komunikácií zametacou kefou za traktorom, staveniskové a priľahlé komunikácie sú pravidelne kropené zariadením vo vlastnej réžií. Kropenie je vykonávané denne, pričom v čase odvozov vyťaženého materiálu na skládku a počas zvýšeného pohybu mechanizmov je toto kropenie vykonávané intenzívnejšie tak, aby komunikácia bola vždy riadne udržiavaná. Čo sa týka domov a pozemnej komunikácie, zhotoviteľ v rámci Zmluvy o dielo má stanovenú povinnosť vykonať pasportizáciu budov, ktorých sa môžu dotknúť činnosti počas výstavby, medzi iným napríklad aj zvýšená premávka v danej oblasti. Pasportizácia bola vykonaná, zadokumentovaná a nachádza sa na stavebnom úrade v Považskej Bystrici. Prípadné následné opravy poškodených častí budov alebo iné úpravy, ktorých vyhodnotenie nastane práve na základe vykonanej pasportizácie, budú riešené v rámci zmluvných ustanovení medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

     Všetky tieto obmedzenia zhotoviteľ komunikuje, navrhuje a odsúhlasuje s dopravnou políciou a správcom komunikácie. Vo vzťahu k realizácii výstavby boli všetky pracovné stroje použité na pracovisku premerané na hlučnosť. Pri žiadnom zo strojov neboli prekročené stanovené limity hlučnosti.

     Zhotoviteľ stavby ako aj ŽSR si uvedomujú technický stav pozemnej komunikácie a s cieľom predísť nepredpokladaným škodám bol vykonaný prieskum georadarom, ktorý preukázal značné diskontinuity podložia, čo znamená, že pokiaľ správca komunikácie v minulom období zabezpečoval opravu, predpokladáme, že išlo predovšetkým o výmenu asfaltového krytu, nie však o zásah (opravu)  tzv. podložia. Ako dočasné riešenie na elimináciu kolíznych udalostí bol na vlastné náklady ŽSR umiestnený tzv. „inteligentný semafor“. Uvedomujeme si, že nejde o riešenie, ktoré by vzniknutú situáciu plnohodnotne riešilo, žiaľ šírkové a dispozičné usporiadanie komunikácie za aktuálnych podmienok neumožňuje prevedenie stavebných úprav. Zhotoviteľ stavby už v závere roka 2017 vykonal opatrenia v najkritickejších miestach cesty spevnením telesa tak, aby prejazdom nákladných áut nedošlo k náhlemu uvoľneniu krajnice, t.j. jej odtrhnutiu. Ďalej uvádzame, že ŽSR ako subjekt verejnej správy za žiadnych okolností nemôžu vynakladať finančné prostriedky na rekonštrukciu, opravu, resp. údržbu majetku cudzieho správcu, to sa týka teda aj predmetnej pozemnej komunikácie. Podľa odhadu by šlo o niekoľko stotisícové náklady, komplexná rekonštrukcia cesty by navyše spôsobila omeškanie lehoty výstavby v trvaní niekoľkých mesiacov a uvedený projekt je spolufinancovaný z eurofondov.

     Ako ďalšie možné riešenie situácie by bolo vybudovanie tzv. výhybní, t.j. rozšírenie jazdného pruhu vo vhodne zvolených miestach (polohách) tak, aby oproti sebe idúce dopravné prostriedky mali možnosť plynulejšieho vyhýbania, čím by sa zvýšila „priepustnosť“ počtu prechádzajúcich áut. Za najväčšiu prekážku v uskutočnení tohto zámeru považujeme skutočnosť, že zo strany ŽSR nedisponujeme právnym vzťahom k pozemkom, ktoré by museli byť ich vybudovaním vykúpené, resp, zazmluvnené iným spôsobom (napr. dohody s vlastníkom/vlastníkmi pozemkov priľahlých k pozemnej komunikácii, zmluvy o budúcich zmluvách a pod). Ide pritom o dlhodobý proces vyžadujúci si splnenie celého radu legislatívnych úkonov vo vzťahu k vlastníkom pozemkov, správcovi pozemnej komunikácie, stavebnému úradu atď., čo takisto nerieši aktuálne prevládajúcu situáciu okamžite. K predmetnej otázke konštatujeme, že ŽSR operatívne prijali už dve opatrenia s nemalým finančným nákladom s cieľom zabránenia nehodových udalostí a škôd či už na majetku zhotoviteľa stavby, alebo fyzických osôb a v prípade, že ich účinnosť sa preukáže ako nedostatočná, sme pripravení naďalej sa v spolupráci so zhotoviteľom stavby, správcom komunikácie, resp. vlastníkmi priľahlých nehnuteľností podieľať sa na riešení celkovej situácie. Ako sme však už uviedli, legislatíva SR (ako aj rozpočtové možnosti ŽSR) nám neumožňujú zabezpečiť komplexnú opravu cesty v takej miere a rozsahu, ktorá by umožnila dosiahnuť všetky normové charakteristiky pre cestu III. triedy. 

Zaujímalo by nás, aký je reálny dátum ukončenia výstavby tunela a premostenia, vrátane finálnej povrchovej úpravy (ak sa nejaká plánuje)?

 Tunel Diel - termin prerazenia tunela je 8/2018, termín spustenia železničnej dopravy – 12/2020.
 Tunel Milochov – termín prerazenia tunela je 12/2019, termín spustenia železničnej dopravy 12/2020.
 Estakáda – termín spustenia železničnej dopravy na koľaji č. 2 – 12/2019, termín spojazdnenia oboch železničných kolaji 12/2020. 

Môžete nám poskytnúť viac informácií o celom projekte? - čo presne sa v rámci výstavby plánuje, aké budú parametre novej trate, mosta a tunela, ktoré činnosti najviac ovplyvnia životné prostredie a obyvateľov, koľko bude realizácia projektu stáť a z akých zdrojov je financovaná. 

     Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá je  investične aj technicky najnáročnejšia stavba ŽSR od ich samostatnosti. Takmer 16 kilometrový úsek zmodernizuje ,,Združenie Nimnica“ za 364,9 miliónov € bez DPH. Projektovú dokumentáciu vypracoval generálny projektant Reming CONSULT a.s.. Výstavba potrvá 40 mesiacov, jej ukončenie je naplánované na január 2020. ŽSR podpísali zmluvu na modernizáciu železničného úseku Púchov – Považská Teplá  7. júla 2016 so Združením Nimnica, ktoré sa stalo víťazom transparentnej nadlimitnej zákazky, keďže splnilo podmienky súťaže  a ponúklo najnižšiu cenu. Vedúcim členom združenia je Doprastav, a.s., Bratislava, ďalšími členmi sú TSS GRADE a.s. Bratislava, Subterra a.s. Praha a Elektrizace železnic Praha a.s.. Súťaž bola vyhlásená 27.júla 2015. Súťažné podklady boli poskytnuté 61 subjektom, do súťaže sa prihlásilo 5 uchádzačov – združení, ktorých členmi, resp. subdodávateľmi bola väčšina z tých, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady. ŽSR súťaž vyhodnotili 26. februára 2016, neboli uplatnené žiadne revízne postupy (námietky). Dokončením modernizácie železničnej trate v úseku medzi Púchovom a Považskou Teplou dôjde k zavŕšeniu modernizácie železničnej trate na ucelenom úseku trate Bratislava – Žilina, kde vlaky budú môcť premávať rýchlosťou do 160 km/hod. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši rýchlosť, komfort, bezpečnosť a plynulosť jazdy, a tým sa  znížia aj negatívne účinky dopravy na okolité prostredie. Financovanie stavby je zabezpečené z Operačného programu  Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov. Ide o líniovú stavbu európskeho železničného koridoru.

Stavba je vzhľadom na jej veľký rozsah rozdelená na päť ucelených častí stavby (UČS).
UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina
UČS 44 Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica
UČS 45 ŽST Považská Bystrica
UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica Považská Teplá
UČS 47 ŽST Považská Teplá

     Z hľadiska stavebno-technického riešenia patria medzi najzložitejšie stavebné objekty mosty a železničné tunely. Úplnou novinkou je premostenie vodnej nádrže Nosice železničným mostom.

- vybudujú sa 2 tunely - Diel (dĺžka 1082m) a Milochov (dĺžka 1861m) spolu s únikovými štôlňami.
- nové železničné mosty (vrátane rekonštruovaných): 14,
- nové cestné mosty a nadjazdy: 6,
- zrušené železničné mosty: 4,
- podchody (pre cestujúcich, verejné): 4,
- priepusty: 11,
- budú zrušené 4 priecestia, ktoré budú nahradené mimoúrovňovým krížením- podchodmi,
- plánované je zbúrať celkovo 31 objektov vrátane dvoch bytových domov v Nimnici a niekoľko ďalších menších nehnuteľností (garáže a hospodárske budovy), v súčasnosti sú už niektoré z objektov odstránené. Náhradnú bytovú výstavbu z prostriedkov stavby zabezpečujú ŽSR pre obyvateľov, ktorí neprejavili záujem o odkúpenie, resp. iné majetkovo-právne vysporiadanie,
- pre účely modernizácie bolo celkovo vysporiadaných cca 4400 vlastníkov,
- z dôvodu zmeny trasy železničnej trate je potrebné realizovať výrub 4551 ks stromov a približne 28 000 m2 plôch porastených krovinami. Ich spoločenská hodnota bola vyčíslená na 2 263 200,31 €, ktorú ŽSR  uhradili jednotlivým obciam.

     Mimo vyššie uvedeného sa bude  realizovať aj výrub stromov na lesných pozemkoch cca ďalších 4482 ks stromov. ŽSR hradí všetky náklady vyčíslených spoločenských hodnôt drevín, náklady na rekultivácie, ako aj náklady na stavbou vyvolané investície.  

     Mimoriadna pozornosť sa venuje stavu podzemných vôd v kúpeľoch Nimnica, kde ŽSR od roku 2009 neustále monitorujú stav a kvalitu minerálnych vôd, resp. výdatnosť zdrojov. Tento proces neustále prebieha a bude prebiehať aj po ukončení výstavby. V súlade s hlukovou štúdiou sú na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami z dopravy na viacerých úsekoch navrhnuté protihlukové steny, ktoré budú znižovať nepriaznivé hladiny hluku na prípustnú úroveň.

 

Ochrana podzhotoviteľov

     ŽSR prvýkrát zmluvne zakotvili práve v zmluve so Združením Nimnica ochranu podzhotoviteľov v podobe zloženej bankovej záruky. Tá predstavuje 20% z ceny plnenia podzhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmluve s podzhotoviteľom uviesť predmet subdodávky, cenu v členení až na jednotkové ceny a tiež záväzok, že ak nezaplatí ani v nasledujúcom fakturačnom období, môže si podzhotoviteľ uplatniť nárok na úhradu 20% prostredníctvom bankovej záruky. Zhotoviteľ tiež musí štvrťročne predkladať čestné prehlásenie, že všetky jeho záväzky voči podzhotoviteľom sú uhradené v plnom rozsahu, vrátane potvrdenia banky o prípadnom rozsahu čerpania záruk. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom bankovej záruky zabezpečiť splnenie záväzkov voči všetkým podzhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po celú dobu platnosti zmluvy medzi zhotoviteľom a podzhotoviteľom. Ak zhotoviteľ má viacerých členov združenia, táto povinnosť sa vzťahuje na každého člena združenia a jeho podzhotoviteľov. ŽSR priamo nemôžu vyplácať podzhotoviteľov, nakoľko s nimi nemáme právny vzťah. ŽSR týmto krokom urobili potrebné právne kroky na ochranu podzhotoviteľov, ktorí sa podieľajú a budú na výstavbe tohto úseku podieľať aj napriek tomu, že ŽSR samotné nemajú žiadny právny vzťah s podzhotoviteľmi. Túto formu ochrany je možné uplatniť vo všetkých líniách subdodávateľského systému. Je vecou zmluvných partnerov už mimo ZSR, aby si to uplatnili. 

INFORMÁCIE O TUNELI DIEL

     Tunel Diel je pomenovaný po blízkom vrchu, ktorý sa práve prostredníctvom tunelového riešenia podarí preklenúť pre novú železničnú trať. Trasa železničnej trate je situovaná do údolnej nivy rieky Váh, pričom prekážka úbočia vrchu Diel (asi 525 m. n. m.) sa prekonáva tunelom Diel. Výška nadložia dosahuje hodnoty od 4 m do 161 m. Tunel Diel bude 77. tunelom v rámci siete ŽSR na Slovensku. Razenie tunelovej rúry sa realizuje dovrchným spôsobom. Obidva tunely sa budú raziť pomocou skalných bágrov a následne pomocou skalných trhavín. Na túto technológiu musel a musí byť vypracovaný samostatný projekt trhacích prác. Pre schválenie daných prác je vydané povolenie od Obvodného banského úradu.

     Základným prvkom primárneho ostenia je striekaný betón v kombinácii so zváranou sieťou, oceľovými priehradovými oblúkmi a doplnkovými prvkami vystrojenia. Počas razenia tunela Diel budú rozpojené a vyťažené horniny o objeme 132 630 m3, čo predstavuje cca 9500 naložených nákladných aut. Vhodná vyťažená hornina sa bude drviť, triediť a spätne využívať pre potreby celej stavby. Vetranie tunela počas razenia bude umelé fúkacie a po dokončení a stálej prevádzky tunela Diel prirodzené a podporované pôsobením piestového efektu predchádzajúcich vlakových súprav. Napájanie a ovládanie tunela zabezpečujú technologické centrály situované v portálových oblastiach. Z technologického a požiarneho hľadiska je a bude tunel vybavený potrebnými zariadeniami, ktoré zabezpečia požadovanú úroveň bezpečnosti prevádzky železnice a tiež bezpečnosť v prípade požiaru. V oblasti západného portálu tunela sa už teraz nachádza vyhradená plocha na zložky integrovaného záchranného systému a pre potreby budúcej prevádzky tunela.

INFORMÁCIE O TUNELI MILOCHOV

     Na preklenutie úpätia vrchu Stavná, južne od miestnej časti Horný Milochov - mestskej časti Milochov   mesta   Považská   Bystrica,   je   navrhnutý   nový   tunel   Milochov   ako   dvojkoľajný  jednorúrový tunel pre osobnú i nákladnú železničnú dopravu s najvyššou traťovou rýchlosťou do 160  km/h, v prípade vlakových súprav s výkyvnými skriňami s najvyššou traťou rýchlosťou do 200 km/h. 

     Dĺžka tunelovej rúry v jej osi je 1861 m. Trasa tunela je z väčšej časti vedená v extraviláne, do intravilánu miestnej časti Horný Milochov zasahujú len oblasti portálu únikovej štôlne  a východného portálu. Svetlý   tunelový   prierez   je   určený   združeným   tunelovým   priechodným   prierezom,  obojstrannými  únikovými  cestami,  poistným  priestorom,  obojstranným  bezpečnostným  priestorom  šírky  0,5  m.  Vzájomná  vzdialenosť  koľají  je  4200  mm.

Súčasťou tunela sú tieto bezpečnostné stavebné prvky:

  1. obojstranné únikové chodníky šírky min. 1,53 m (vpravo) resp. 1,57 m (vľavo);
  2. bočná úniková štôlňa ako núdzový východ z tunelovej rúry s rozmermi priechodného prierezu 2,25 m x 2,25 m;
  3. prístupové komunikácie šírky 4 m k obom portálom tunelovej rúry;
  4. nástupné plochy pre záchranné zložky pri všetkých portáloch, každá > 500m2

Ďalšími súčasťami tunela sú požiarno-technické zariadenia (požiarny vodovod s hydrantami, požiarna  nádrž  a automatická  tlaková  stanica  )  a  technologické  vybavenie  tunela.  

Prečo investor zvolil spôsob realizácie výstavby tak, že nepriaznivo ovplyvňuje život tamojších obyvateľov a obmedzuje nielen ich, ale aj verejnú dopravu, zásobovanie, čí prípadné záchranné zložky? 

     K projektovej dokumentácii sa vyjadrovali všetky orgány, vrátane plánu organizácie výstavby. Všetci zainteresovaní sa vyjadrovali k stavbe ako celku aj v rámci územného konania, čo je verejná záležitosť a má k nemu právo sa vyjadriť každý, vrátane obyvateľov. Uvedená modernizácia je obmedzujúca pre dotknutých obyvateľov, ide však o strategickú líniovú stavbu a môžeme len požiadať o trpezlivosť a pochopenie pri realizácii výstavby. ŽSR aj zhotoviteľ sa snažia dopady pre dotknutých obyvateľov maximálne eliminovať.

     Každá stavba podobného charakteru má vždy priamy či nepriamy dopad no obyvateľstvo. Posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie, a teda aj na obyvateľstvo je proces, ktorý prebieha v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. - Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na základe záverečnej správy bol vybraný najvhodnejší variant trasovania novej železničnej trate. Stavba prešla takýmto posúdením a Ministerstvo životného prostredia vydalo k tomuto procesu rozhodnutie, v ktorom sa stanovili podmienky realizácie stavby. Súčasťou takéhoto procesu je aj vyjadrovacia činnosť a verejné prerokovania, v rámci ktorej sa vyjadrujú všetky dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a aj verejnosť v zmysle zákona. V územnom a stavebnom konaní sa opätovne vyjadrujú k stavbe všetky dotknuté orgány a vydávajú záväzné stanoviská, ktoré musí pre povolenie stavby investor naplniť. Proces prípravy a povoľovania stavby je dlhoročný proces, na ktorom sa zúčastňujú všetci zainteresovaní a dotknutí stavbou. ŽSR ako investor splnil všetky povinnosti, ktoré mu zákon ukladá splniť, a teda vyhovel všetkým požiadavkám vzneseným v tomto procese, vrátane požiadaviek verejnosti, záchranných zložiek a pod. K dnešnému dňu neevidujeme žiadny oficiálny podnet zo strany súkromných prepravcov zabezpečujúcich osobnú prepravu, zásobovanie, alebo od záchranných zložiek, ktorí by poukazovali na obmedzenia pri svojej činnosti. Petícia obyvateľov, ktorá bola doručená na GR ŽSR je v súčasnej dobe v štádiu riešenia a vyhodnocovania, pričom v predmetnej záležitosti komunikujeme a spolupracujeme s riadiacim orgánom - Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Prečo ŽSR neinvestovalo do výstavby komunikácie, ktorá by zodpovedala očakávanej záťaži? Prípadne aspoň čiastočne nezvolil iné formy dopravy, ktoré by spomínanú cestu do Milochova natoľko nezaťažili? Budete na základe súčasného stavu situáciu riešiť? Ako? 

     Počas prípravy tejto stavby a realizačnej dokumentácie boli hľadané i iné prístupové komunikácie, avšak vzhľadom na reálne možnosti sa žiadne vhodnejšie cestné komunikácie nenašli, a teda sa nedá iným spôsobom zabezpečiť doprava na stavenisko. Skutočnosť, že pozemná komunikácia, resp. technický stav jej podložia (zistený zhotoviteľom stavby), príp. šírkové usporiadanie nezodpovedá parametrom pre pozemné komunikácie III. triedy, nebola záležitosťou sledovania a overovania zo strany spracovateľa projektovej dokumentácie, ani zhotoviteľa stavby. Uvádzame, že vzhľadom na jej využiteľnosť a kapacitu do doby zahájenia výstavby nebol (nevznikol) dôvod podrobne sa zaoberať touto otázkou, t.j. overovať technický stav, kapacitné možnosti, šírkové usporiadanie a pod. Samotný problém vznikol až vo fáze realizácie stavby, kde už vzhľadom k rozpracovanosti stavebných objektov nebolo možné rozširovať objektovú skladbu nad rámec Zmluvy o dielo o dodatočné stavebné objekty akou by bola napr. náhradná prístupová komunikácia. Ako v prípade zriadenia výhybní (v odpovedi na otázku č.1), vybudovanie náhradnej komunikácie si vyžaduje splnenie celého radu legislatívnych úkonov od výkupu pozemkov, projektovej prípravy, stavebné povolenie, ktoré spravidla trvá 1-2 roky (podľa náročnosti investičného zámeru). Za aktuálne prevládajúcich podmienok, stavu rozpracovanosti, striktne viazaných finančných nákladov, ich objemu, ako aj harmonogramu výstavby, nie je možné sa zaoberať výstavbou pozemnej komunikácie, ktorej účel a využitie by bolo dočasné. Účelovosť a viazanosť finančných prostriedkov s tým súvisiacich, ako aj možnosti riešenia situácie, boli ozrejmené už v odpovedi na otázku č.1. Čo sa týka iných foriem dopravy, nie je nám zrejmé, aké iné alternatívne možnosti by pripadali do úvahy, keďže ako sme už uviedli, pozemná komunikácia je jedinou možnou a vhodnou trasou pre prepravu materiálu. Zníženie množstva nákladu tak, aby použité mechanizmy nedosiahli svoju technickú kapacitu a využiteľnosť, by automaticky spôsobilo navýšenie ich počtu, čo by situáciu v danej lokalite ešte viac skomplikovalo.

     Súčasťou povoľovania stavby sú aj vyjadrenia miest, obcí a správcov cestných komunikácii. V rámci prípravy investor neeviduje žiadne zamietavé stanovisko k používaniu niektorých verejných komunikácii pre účely realizácie stavby. Z tohto titulu sa investor nezakomponoval do investičných nákladov a prípravy realizáciu novej komunikácie. Prístupové komunikácie stavby majú v procese prípravy odporúčací charakter a v konečnom dôsledku investor nemôže zodpovedať za stav všetkých verejných komunikácií. Definitívne používanie prístupových komunikácií počas realizácie stavby si schvaľuje zhotoviteľ stavby a správcovia komunikácii udeľujú súhlas s ich používaním. V súčasnosti zhotoviteľ stavby osadil v lokalite mestskej časti semafory na elimináciu kolízii a upokojenie dopravy v rizikovej časti cesty a vykonáva opravy cesty, jej čistenie a prijíma všetky opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov. Zhotoviteľ stavby reaguje na všetky podnety obyvateľov a ich zástupcov. Realizovala sa pasportizácia nehnuteľností a sledujú sa negatívne účinky dopravy na ich stav. Všetky poškodenia spôsobené staveniskovou dopravou sa monitorujú a prípadné poškodenia budú odstránené v plnom rozsahu. V prípade Milochova ide o cestu III. triedy v správe TSK. Investor, zhotoviteľ a projektant stavby sa zaoberali aj požiadavkou na realizáciu alternatívnej prístupovej trasy. V danej lokalite sa dá však konštatovať, že realizácia novej cestnej komunikácie pre účely výstavby nie je realizovateľná vzhľadom na charakter terénu a priestorové možnosti tejto lokality (prítomnosť existujúcej železnice, priehrady, zastavané územie, strmý terén a pod.). Možnosť postaviť cestnú komunikáciu pre účely stavby na pilieroch sa javí ako finančne neúnosná a proces prípravy takejto alternatívy by bol príliš dlhý, rádovo cez 3 roky. Po ukončení stavby a odstránení existujúcej železnice, sa v jej pôvodnej osi bude realizovať nová komunikácie, ktorá prinesie do danej lokality skvalitnenie podmienok života. Odstránením železnice sa eliminuje hluk a prašnosť a v konečnom dôsledku stavby prináša obyvateľom viacero výhod a skvalitnenie podmienok na bývanie.

Podľa informácií, ktoré sme zatiaľ získali je pri výstavbe tunela potrebná práca s výbušninami, hlučnosť a prašnosť sa má ešte zvýšiť. Ako plánuje investor eliminovať ďalšie nepriaznivé dopady na život tamojších obyvateľov? 

     Dňa 30.5.2017 bolo vydané povolenie trhacích prác Obvodného banského úradu (OBÚ) Prievidza, trhacie práce sú povolené po vyrazení 100 metroch. Prvé trhacie práce boli prevedené 16.11.2017 po vyrazení 127,6 metrov, pričom sa uskutočnilo meranie seizmicity a hluku. Podľa záverov hladina hluku z trhacích prác neprekračuje najvyššie prípustné hodnoty hluku.

     Začatie trhacích prác bolo mimo iného oznámené telefonicky starostovi obce Nimnica. Okrem toho sa každé použitie trhacích prác prostredníctvom SMS správy alebo telefonicky oznamuje na operačný dispečing polície v Trenčíne. Od 22.11.2017 zhotoviteľ oznamuje túto informáciu aj majiteľovi bytu v susediacej bytovke (p. Galda). Zhotoviteľ robí všetko pre to, aby trhacie práce boli čo najmenej obmedzujúce, napríklad pred samotným odstrelom sa na začiatku tunela postaví mobilná stena, ktorá slúži k obmedzeniu hluku a tlakovej vlny. Táto stena bola k 30.11.2017 nahradená stabilnou stenou, ktorá je vyrobená z ľahkej kovovej konštrukcie a potiahnutá geotextíliou.

     Nie je možné práce na odstreloch prerušiť a realizovať ich iba cez deň. Ako vyplýva aj zo stanoviska Obvodného banského úradu (OBÚ) Prievidza, ktorý odstrely povolil, všetky práce na výstavbe tunela Diel prebiehajú v cyklickom režime. Takto navrhnutá práca je z dôvodu bezpečnosti práce, v rozhodnutí Obvodného banského úradu (OBÚ) Prievidza sa uvádza, že ,,prerušenie cyklického priebehu jednotlivých pracovných činností, na určitý časový úsek, by mohlo znamenať zhoršenie faktorov pracovného prostredia (zabezpečenie včasného a rýchleho stabilizovania ochranných prvkov obnaženého výlomu tunelovej rúry), čím by mohlo dôjsť k zvýšeniu rizika vzniku pracovného úrazu“. Preto práce na tunelovej rúre prebiehajú nepretržite a dochádza k trhacím prácam niekoľkokrát denne podľa potreby, a teda aj v nočných hodinách. ŽSR chápu súčasnú situáciu obyvateľov bytoviek v Nimnici, v priebehu novembra sa uskutočnilo stretnutie spoločností ŽSR a Reming s obyvateľmi najviac odstrelmi dotknutej bytovky. Na tomto stretnutí boli dohodnuté ďalšie kroky k obojstrannej spokojnosti. S každým z obyvateľov bolo individuálne dohodnuté, aké kroky budú nasledovať.

     Ako bolo už uvedené, všetky fyzikálno-mechanické účinky tlakovej vlny a seizmicity sú sledované a vyhodnocované, pričom v žiadnom sledovanom parametri nedošlo/nedochádza k prekročeniu normových hodnôt. S postupom stavebných prác ďalej od portálu smerom do tunelovej rúry očakávame opačný trend ako uvádzate, t.j zníženiu účinkov otrasov, seizmicity a rázovej hlukovej vlny šíriacej sa od miesta odstrelu. Proces posudzovania vplyvov stavby na život obyvateľov je popísaný vyššie a je nedeliteľnou súčasťou prípravy každej stavby podobného charakteru. Pri tomto procese sa konajú verejné prerokovania, kde sa môže široká verejnosť oboznámiť so stavbou a vzniesť pripomienky akéhokoľvek charakteru v zmysle vplyvu stavby na život. Spôsob razenia tunela je súčasťou projektovej prípravy stavby a ide o bežný spôsob razenia tunelov, ktorý je použitý zatiaľ na všetkých tuneloch realizovaných v rámci výstavby diaľnic alebo železnice v poslednom období. Spôsob realizácie je schvaľovaný príslušným úradom a má svoje prísne podmienky, ktoré musí zhotoviteľ stavby spĺňať.

Prečo ŽSR nekomunikuje s vedením mestskej časti, ktoré ju na problémy priebežne upozorňuje? 

     Uvedené vyjadrenie sa nezakladá na pravde. ŽSR boli oslovené v danej záležitosti poslancom mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici Ing. Jánom Kunovským, ktorý bol informovaný prostredníctvom zhotoviteľa stavby o všetkých opatreniach smerujúcich k eliminácii nežiadúcich účinkov dopravy, ktoré ŽSR schválili a aj finančne zabezpečili. Komunikácia s dotknutými orgánmi a verejnosťou prebieha zo strany investora v zmysle zákonných povinností už od začiatku prípravy stavby od roku 2005. Počas realizácie stavby prebieha komunikácia sprostredkovane prostredníctvom zhotoviteľa stavby a stavebného dozoru. Aktuálny stav je na stavbe komunikovaný na mesačnej báze aj so zástupcami investora. Realizáciu pasportizácie nehnuteľností, vodných zdrojov, semaforov v mestskej časti schvaľoval investor stavby v spolupráci so zhotoviteľom, čo je jasným dôkazom toho, že ŽSR reagujú na podnety a požiadavky obyvateľov mestskej časti, zástupcovia ŽSR sa pravidelne zúčastňujú rokovaní v súvislosti s vzniknutými problémami.

     Sme presvedčení, že doteraz prijaté parciálne opatrenia boli nápomocné v riešení tejto situácie, i keď si uvedomujeme, že ju neriešia komplexne vo vzťahu k spokojnosti všetkých obyvateľov a ich požiadavkám. Zároveň konštatujeme, že uskutočnenie hromadného stretnutia so všetkými dotknutými nepovažujeme za konštruktívne, účelné a veci nápomocné z titulu možných rôznorodých a mnohokrát aj nesplniteľných požiadaviek založených na individuálnych názoroch, pocitoch a domnienkach, často bez znalosti zákonných a legislatívnych pravidiel. Ako sme už vyššie uviedli, ŽSR nepovažujú záležitosť doteraz prijatými opatreniami za uzavretú a na základe vývoja situácie, sme pripravení naďalej spolupracovať so zainteresovanými a kompetentnými zložkami.VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky