Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
O nás - Organizačná štruktúra
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod


Riadiacimi orgánmi ŽSR sú správna rada a generálny riaditeľ.

SPRÁVNA RADA ŽSR
Správna rada je najvyšší orgán železníc. Má päť členov – štyria členovia sú odborníci z odvetvia dopravy, financií, bankovníctva, hospodárstva a práva, jeden je volený zástupca zamestnancov železníc. Členov Správnej rady vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z nich jedného vymenúva a odvoláva na základe návrhu vychádzajúceho z volieb vykonaných kolektívom zamestnancov.

GENERÁLNY RIADITEĽ ŽSR
Generálny riaditeľ riadi činnosť ŽSR a je za jej výsledky zodpovedný Správnej rade. Okrem toho je štatutárnym orgánom ŽSR – zastupuje organizáciu navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vo výlučnej pôsobnosti Správnej rady alebo Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Generálneho riaditeľa na zverených úsekoch zastupujú štyria námestníci generálneho riaditeľa ŽSR. Generálneho riaditeľa na návrh Správnej rady vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

NÁMESTNÍCI GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Generálny riaditeľ riadi úsek generálneho riaditeľa a má štyroch námestníkov, ktorí riadia činnosť na zverenom úseku a zastupujú generálneho riaditeľa vo vymedzenom rozsahu.
Každému námestníkovi generálneho riaditeľa podliehajú úseky a tie organizačné zložky ŽSR, ktorých pôsobnosť súvisí s ním riadenou oblasťou a činnosťou.

ŽSR sa ďalej organizačne členia na:

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO


VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky