Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
ELIS
od 11.12.2016 do 08.12.2018
Obstarávanie - Všeobecné obchodné podmienky
 Odkiaľ :
 Kam :
 Cez :
Len priame spojenia
 Dátum :
 Čas :
 Odchod  Príchod

 

                                             Všeobecné obchodné podmienky dodania tovaru   

 I. Predmet Objednávky

  1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v Objednávke a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný   tovar zaplatiť dohodnutú cenu. Tovar sa považuje za riadne dodaný až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov, potrebných na prevzatie a užívanie tovaru (v slovenskom jazyku), k nemu vystavených. V prípade ich nesúladu s podmienkami stanovenými Objednávkou, má Kupujúci právo tovar odmietnuť. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom tovaru a ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.

II. Cena

1. Cena tovaru je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Objednávke je bez DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. I

III. Lehota dodania tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote resp. termíne uvedenom v Objednávke. Kupujúci preberá tovar len v pracovných dňoch, a to v čase od 6.30 do 14.00 hodiny, v inom čase len po predošlej písomnej dohode s Konečným príjemcom alebo Kupujúcim.

IV. Dodacie podmienky

1. Pokiaľ v Objednávke nie je dojednané inak, pre dodanie tovaru platí štandardná dodacia podmienka DDP sklad ŽSR, v závislosti na adrese vnútornej organizačnej zložky Kupujúceho podľa INCOTERMS 2010.

2. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim. Prevzatie riadne dodaného tovaru Kupujúci Predávajúcemu potvrdí písomne (napr. potvrdením dodacieho listu, vážneho lístku, príslušnej časti prepravného lisu CMR, či iného prepravného dokladu).

3. Vykládku tovaru zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP osobami vykonávajúcimi vykládku tovaru.

4. Tovar sa považuje za riadne dodaný Kupujúcemu okamihom, kedy ho Kupujúci v mieste dodania od Predávajúceho prevezme. Prevzatie Tovaru a dokumentácie v mieste dodania Kupujúci potvrdí podpisom dodacieho listu, prostredníctvom kontaktnej osoby alebo prostredníctvom inej osoby oprávnenej v mieste dodania tovar prevziať. Dodací list je písomný dokument, ktorým kontaktné osoby zmluvných strán potvrdia dodanie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Dodací list bude obsahovať najmä, nie však výlučne, špecifikáciu dodaného tovaru, vrátane typového označenia výrobku, označenie výrobným číslom, rozmer, množstvo v mernej jednotke, hmotnosť tovaru a číslo materiálovej položky (interné označenie tovaru u Kupujúceho), pečiatku preberajúceho skladu a podpis preberajúcej osoby oprávnenej prevziať tovar za Kupujúceho, adresu miesta a dátum prevzatia tovaru, číslo Objednávky, meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené čitateľne paličkovým písmom a jeho podpis, evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru. Dodací list musí obsahovať aj názov Kupujúceho a adresu jeho sídla v zmysle zápisu v obchodnom registri, adresu miesta dodania a dátum prevzatia tovaru.

V. Balenie, obal tovaru a odpady

1. Cena je určená vrátane balenia. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu hodnotu baliaceho materiálu, ktorý Kupujúci vráti Predávajúcemu k opätovnému použitiu. Všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že balenie nezodpovedá charakteru dodávky, znáša Predávajúci.

2. Pri dodávkach nebezpečného tovaru je Predávajúci povinný dodržiavať príslušné právne predpisy, najmä tie, ktoré upravujú typ a označenie obalov a použitie dopravných prostriedkov.

3. Bez ohľadu na zákonné informačné povinnosti, je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu všetky potrebné a použiteľné informácie o dodávaných tovaroch, predovšetkým pokyny pre riadne skladovanie ako aj bezpečnostné listy a karty bezpečnostných údajov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830 a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES.

4. Predávajúci je povinný upovedomiť Kupujúceho o možných účinkoch nebezpečných odpadov alebo odpadových olejov pri tovaroch ním dodaných a najmä odporučiť Kupujúcemu spôsob možného zneškodnenia.

5. Na požiadavku Kupujúceho je Predávajúci povinný bezplatne odobrať odpady, ktoré vzniknú z bežného použitia dodaných tovarov v súlade s ich určením, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v rozsahu doručeného množstva tovarov. Ak Predávajúci odmietne odobratie odpadu alebo ak odobratie odpadu nie je možné, Kupujúci je oprávnený zneškodniť odpad na náklady Predávajúceho.

6. Predávajúci zodpovedá za to, že plnenia podľa Objednávky sú v čase dodania vykonané v súlade so zákonom o odpadoch a inými príslušnými právnymi predpismi (predovšetkým s ohľadom na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/65/EU - RoHS). V prípade, že plnenia nie sú vykonané v súlade s vyššie uvedenými predpismi, Predávajúci je povinný bez ohľadu na nároky Kupujúceho zo zodpovednosti za vady nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek, v tejto súvislosti, vzniknutú škodu.

7. Ak Predávajúci dodá tovar, ktorý podlieha predpisom o obmedzeniach látok a/alebo sa naň vzťahujú informačné požiadavky (napr. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830, Predávajúci je povinný nahlásiť príslušné látky do webovej databázy BOMcheck (www.BOMcheck.net) alebo v inom primeranom formáte poskytnutom Kupujúcim, najneskôr v deň dodania tovaru.

8. V prípade, ak dodávka obsahuje tovar, ktorý je podľa medzinárodných predpisov klasifikovaný ako nebezpečný tovar, Predávajúci je povinný o tom informovať Kupujúceho dohodnutým spôsobom, aspoň tri (3) pracovné dni pred dodaním tovaru.

9. Akékoľvek prepravné, predajné, alebo dopravné balenie dodávok pre Kupujúceho, je Predávajúci povinný zneškodniť výlučne prostredníctvom osoby oprávnenej na zneškodňovanie odpadov. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu porušenia tejto povinnosti.

VI. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Kupujúci nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Predávajúceho uvedený na faktúre. Kupujúci neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu tovaru.

2. Predávajúci je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia tovaru Kupujúcim, ale najneskôr do 15 dní po jeho riadnom prevzatí Kupujúcim.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov ako aj jednotný kód výrobkov podľa klasifikácie produkcie. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo Objednávky. Prílohou faktúry bude aj fotokópia Objednávky. Ku každej faktúre musí byť priložený dodací list potvrdzujúci prevzatie tovaru Kupujúcim alebo príslušné prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín (t.j. z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj colné vyhlásenie na prepustenie tovaru. Predpokladom pre zaplatenie konečnej faktúry je dodanie technickej dokumentácie, špecifikácie a atestov o vykonaných skúškach a použitých materiáloch a iných listín, ak sú požadované, a súpis všetkých doterajších faktúr vzťahujúcich sa k predmetu Objednávky podľa predmetu konečnej faktúry.

4. Faktúru môže Predávajúci zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3. tohto článku, doručí Predávajúci ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Kupujúcemu.

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu.

6. Ak bude Predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Kupujúci uhradí Predávajúcemu sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí Kupujúci Predávajúcemu na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Kupujúceho bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

8. Za nedodržanie lehoty resp. termínu dodania tovaru podľa Objednávky je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru vrátane DPH za každý, aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.

9. V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady plnenia, je Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny reklamovanej časti dodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania, s riadnym vybavením reklamácie uplatnenej Kupujúcim v zmysle článku VII. bodu 5. týchto OPDT, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania.

10. Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Kupujúcemu nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Kupujúceho. V prípade porušenia tohto dojednania je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.

11. Predávajúci najneskôr ku dňu začatia plnenia Objednávky predloží Kupujúcemu vyhlásenie o tom, či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je Predávajúci povinný Kupujúcemu písomne oznámiť, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500 €, za každé takéto porušenie.

12. Predávajúci nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať pohľadávku vyplývajúcu z Objednávky proti pohľadávke Kupujúceho.

13. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Kupujúcemu alebo tretím osobám v súvislosti s plnením podľa Objednávky. Ak vznikne Kupujúcemu škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností zo strany Predávajúceho, je Predávajúci za tieto škody zodpovedný a je povinný Kupujúcemu uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Škoda sa nahrádza v plnej výške. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Predávajúci zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Predávajúci. Právo Kupujúceho na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8 až 11 tohto článku OPDT nijako dotknuté.

VII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. U tovarov, pri ktorých Predávajúci či výrobca deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania dokladu, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru, oprávneným zástupcom Kupujúceho.

2. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady na dodanom tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka, Kupujúci je povinný ich písomne reklamovať v lehote do 30 dní odo dňa ich zistenia. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať najmä tieto základné údaje – číslo Objednávky, dátum dodania, druh dodaného tovaru a reklamované množstvo a voľbu nároku podľa bodu 4. tohto článku OPDT.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené: a) nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany Kupujúceho (uvedené sa neuplatní, ak Kupujúci nebol Predávajúcim riadne informovaný o správnom spôsobe manipulácie a/alebo skladovania tovaru), b) vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil Predávajúci alebo osoby, s ktorýchpomocou Predávajúci plnil svoj záväzok.

4. Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený si uplatniť, v prípade vadného plnenia, niektorý z nasledujúcich nárokov, resp. ich kombináciu: a) výmena vadného tovaru za tovar bez vád, b) odstránenie vád opravou tovaru (ak sú opraviteľné) Predávajúcim, resp. na jeho náklady, c) dodanie chýbajúceho tovaru, d) zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych vád, minimálne však o 10% z kúpnej ceny.

5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom určeným Kupujúcim v zmysle bodu 4. tohto článku OPDT, a to najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu. Záručná doba na tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebol tovar spôsobilý k užívaniu.

6. Prevzatie tovaru môže byť Kupujúcim odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

7. V prípade neuznania reklamácie vady tovaru Predávajúcim je Kupujúci oprávnený vykonať laboratórne či iné vhodné skúšky za účelom preukázania existencie vady tovaru. V prípade, ak sa skúšaním podľa predchádzajúcej vety preukáže existencia reklamovanej vady tovaru, zaväzuje sa Predávajúci nahradiť Kupujúcemu náklady s tým spojené.

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah založený Objednávkou môže zaniknúť: a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, b) odstúpením v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Objednávke alebo v bodoch 3., 4., 5. a 6. tohto článku OPDT, c) písomným oznámením Kupujúceho, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPDT.

2. Kupujúci je oprávnený písomne oznámiť Predávajúcemu, že zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: a) Predávajúci bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, b) ak Kupujúci zistí, že Predávajúci má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom, v súvislosti s plnením Objednávky, c) Predávajúci bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu zmluvný vzťah založený Objednávkou zanikne (s účinkami ex nunc).

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Predávajúceho sa považujú za podstatné s právom Kupujúceho okamžite bez ďalšieho od Objednávky písomne odstúpiť: a) ak sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní, b) ak dodaný tovar nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok Kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté, c) ak Predávajúci nezačne, preruší alebo zastaví plnenie podľa Objednávky z iných dôvodov ako dôvodov na strane Kupujúceho alebo z dôvodov skutočností, ktoré Predávajúci nemohol predvídať v čase začatia plnenia Objednávky ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, d) ak Predávajúci poruší povinnosť podľa bodu 2 v článku IX. týchto OPDT, e) ak sa na plnení Objednávky podieľa subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS, f) ak Predávajúci nesplní povinnosť podľa bodu 2 v článku X. týchto OPDT.

4. Kupujúci je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPDT odstúpiť od Objednávky aj v prípade, ak Predávajúci porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Kupujúci je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Predávajúceho, pričom Kupujúci po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Predávajúceho na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Kupujúci v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Objednávky okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku VI. bod 1. týchto OPDT o viac ako 60 dní.

6. Predávajúci je oprávnený od Objednávky odstúpiť aj v prípade, ak Kupujúci opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Kupujúceho, pričom predávajúci po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Kupujúceho na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Predávajúci v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

7. Odstúpením od Objednávky podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvného vzťahu založeného Objednávkou s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Objednávky, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady plnenia, ktoré bolo do momentu odstúpenia zrealizované, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím plnenia vykonaného do momentu odstúpenia, povinnosti Predávajúceho podľa bodu 9 tohto článku týchto OPDT, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného Objednávkou.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Objednávky bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Objednávky plnenie alebo časť plnenia podľa Objednávky, ktoré bolo vykonané a uhradené do momentu odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Kupujúceho. Tovar, ktorý do odstúpenia od Objednávky nebol Kupujúcim uhradený, prevezme od Kupujúceho Predávajúci na vlastné náklady v čase a mieste určenom Kupujúcim, a to bezodkladne na výzvu Kupujúceho, najneskôr do troch (3) pracovných dní od doručenia výzvy Kupujúceho.

9. Po odstúpení od Objednávky je Predávajúci povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Kupujúcemu nedodaním tovaru príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia.

10. Po odstúpení od Objednávky zo strany Predávajúceho pre porušenie povinností Kupujúcim, je Kupujúci povinný uhradiť plnenie alebo jeho časť, ktoré prevzal do momentu odstúpenia.

11. Kupujúci môže zmluvný vzťah založený Objednávkou vypovedať písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Predávajúcemu. Uplynutím výpovednej lehoty zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká.

IX. Postavenie Predávajúceho

1. V prípade, že Predávajúci deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti (certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Kupujúceho umožniť povereným zamestnancom Kupujúceho vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému.

2. Predávajúci, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zaväzuje neplniť Objednávku skôr ako bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). Ak Predávajúci poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z maximálnej ceny tovaru dohodnutej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 €.

3. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Objednávky nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS. Ak Predávajúci poruší túto povinnosť je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z maximálnej ceny tovaru dohodnutej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v čase doručenia Objednávky nebol v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5. Predávajúci nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z Objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

X. Povinnosti Predávajúceho v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1. Predávajúci zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Predávajúceho.

2. Ak Kupujúci zistí, že subdodávateľ neplní svoje záväzky riadne môže od Predávajúceho okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Predávajúci je povinný odo dňa doručenia žiadosti prestať plniť prostredníctvom takéhoto subdodávateľa, čo nemá vplyv na povinnosť Predávajúceho plniť riadne a včas.

3. V prípade ak Predávajúci napriek doručeniu žiadosti o náhradu za subdodávateľa podľa bodu 2. tohto článku bude ďalej plniť prostredníctvom subdodávateľa o náhradu ktorého Kupujúci žiadal, Predávajúci je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny tovaru uvedenej v Objednávke, najmenej však vo výške 300 €.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPDT, ktoré sú súčasťou Objednávky, sú záväzné od ....................... Kupujúci je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPDT, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím druhá zmluvná strana výslovne súhlasí.

2. Zmeny a doplnky Objednávky je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Objednávkou vrátane týchto OPDT, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Ustanovenia Objednávky a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPDT.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Kupujúci oboznámil Predávajúceho počas plnenia Objednávky, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Objednávky a to bez časového obmedzenia.

6. Písomnosti týkajúce sa Objednávky doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená odosielateľovi.

7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Objednávky je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušný vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).

8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPDT odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza.

 

                                          Všeobecné obchodné podmienky poskytnutia služby

 

 I. Predmet Objednávky

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi službu špecifikovanú v Objednávke. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnutú službu zaplatiť dohodnutú cenu. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Predmet Objednávky sa považuje za splnený po overení rozsahu, kvality služby/výsledku služby a úplnosti príslušných sprievodných dokladov, ak tieto sú podľa charakteru služby jej súčasťou, a potvrdení súpisu vykonaných služieb zo strany Objednávateľa.

II. Cena

Cena za poskytnutie služby je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Objednávke je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ceny uvedené v Objednávke sú pevné a nemenné.

III. Čas a miesto poskytovania služby

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v lehote a mieste uvedenom v Objednávke.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu služby.

2. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať v deň poskytnutia služby/výsledku služby, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa poskytnutia, ak nie je v Objednávke určený presný spôsob fakturácie (napr. mesačne/štvrťročne/ročne).

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo Objednávky. Prílohou každej faktúry bude fotokópia Objednávky a Objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných služieb. Predpokladom pre zaplatenie konečnej faktúry je dodanie dokumentácie, špecifikácie a atestov o vykonaných skúškach a iných listín, ak tieto sú podľa charakteru služby jej súčasťou a súpis všetkých doterajších faktúr vzťahujúcich sa k predmetu Objednávky podľa predmetu konečnej faktúry.

4. Faktúru môže Poskytovateľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3. tohto článku doručí Poskytovateľ ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V taktom prípade lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh/y) Objednávateľovi.

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Poskytovateľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie najneskôr do 15 pracovných dní od jej doručenia s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

6. Ak bude Poskytovateľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Poskytovateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

8. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v Objednávke je Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke vrátane DPH za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však vo výške 30 € za každý deň omeškania aj začatý. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

9. V prípade omeškania Poskytovateľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 5. týchto OPPS je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 30 € za každý aj začatý deň omeškania.

10. V prípade, že Poskytovateľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky poskytovania služby, ktoré boli stanovené Objednávkou, internými predpismi Objednávateľa, platnými technickými normami a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke, a to za každé takéto porušenie. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

11. V prípade, že Poskytovateľ nepodpísal Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bod 1. písmeno e) týchto OPPS, z dôvodov na strane Poskytovateľa, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

12. Poskytovateľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

13. Poskytovateľ najneskôr ku dňu začatia plnenia Objednávky predloží Objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 €, za každé takéto porušenie.

14. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s výkonom služby podľa Objednávky. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Objednávke zo strany Poskytovateľa, je Poskytovateľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Poskytovateľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Poskytovateľ. Škoda sa nahrádza v plnej výške.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti Poskytovateľa:

   a) zodpovedá za rozsah a kvalitu služby vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,

  b) vykonáva činnosti spojené s predmetom Objednávky len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb,

  c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním služieb na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v Objednávke a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a internými predpismi Objednávateľa, vzťahujúcimi sa na vykonávané služby, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, vyhláška č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) a oblasť ochrany životného prostredia. Poskytovateľ začatím plnenia predmetu Objednávky potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s vykonávanou službou a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii,

  d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Poskytovateľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Poskytovateľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby poskytujúce služby o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poskytovateľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“,

  e) je povinný uzatvoriť s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a čl. 452 interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania služieb v zmysle Objednávky. Bez uzatvorenia tejto dohody Poskytovateľ nie je oprávnený začať vykonávať služby v zmysle Objednávky. Pokiaľ Poskytovateľ neuzavrie túto dohodu, je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 2. písmeno e) týchto OPPS,

  f) Poskytovateľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služieb,

 g) Poskytovateľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom poskytovania služby poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná  určený zástupca Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby poskytujúce služby za Poskytovateľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.

2. Povinnosti Objednávateľa:

  a) poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri poskytovaní služieb,

  b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a vady pri poskytovaní služieb a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3. Prevzatie služby môže byť Objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia

 4. Záručná doba, pokiaľ je zmluvnými stranami dohodnutá, začína plynúť odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných služieb zo strany Objednávateľa.

5. Vady poskytnutej služby musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Poskytovateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Poskytovateľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, že Poskytovateľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Poskytovateľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

VI. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah založený Objednávkou môže zaniknúť:

  a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,

  b) odstúpením v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Objednávke alebo v bodoch 3, 4, 5 a 6 tohto článku týchto OPPS, c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku týchto OPPS.

2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Poskytovateľovi, že zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:

  a) ak bol Poskytovateľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

  b) ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ nemá splnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom,v súvislosti s plnením Objednávky,

  c) Poskytovateľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu zmluvný vzťah založený Objednávkou zanikne (s účinkami ex nunc).

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Poskytovateľa sa považujú za podstatné s právom Objednávateľa bez ďalšieho od Objednávky písomne odstúpiť:

  a) ak sa Poskytovateľ sa dostal do omeškania s vykonaním služby o viac ako 15 dní,

  b) ak Poskytovateľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky vykonávania služieb, ktoré boli stanovené Objednávkou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými slovenskými technickými normami a internými predpismi Objednávateľa, pričom nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,

  c) ak Poskytovateľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie služby z iných dôvodov ako z dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Poskytovateľ nemohol predvídať v čase začatia plnenia Objednávky ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

  d) ak Poskytovateľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s Objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bodu 1. písm.

  e) týchto OPPS, e) ak Poskytovateľ poruší povinnosť podľa bodu 2 článku VII. týchto OPPS,

  f) ak sa na plnení Objednávky podieľa subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS,

  g) ak Poskytovateľ nesplní povinnosť podľa bodu 2 v článku VIII. týchto OPPS.

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPPS odstúpiť od Objednávky aj v prípade, ak Poskytovateľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov, technických noriem a interných predpisov Obstarávateľa. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Poskytovateľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Poskytovateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Objednávky okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článkuIV. bod 1. týchto OPPS o viac ako 60 dní.

6. Poskytovateľ je oprávnený od Objednávky odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Poskytovateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Poskytovateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Poskytovateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

7. Odstúpením od Objednávky podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán z Objednávky s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Objednávky, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady plnenia, ktoré bolo do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím plnenia vykonaného do momentu odstúpenia, povinností Poskytovateľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPPS, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného Objednávkou.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Objednávky bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Objednávky predmet Objednávky alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom Objednávateľa.

9. Po odstúpení od Objednávky je Poskytovateľ povinný:

  a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,

  b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré poskytovateľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti,

  c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia.

10. Po odstúpení od Objednávky zo strany Poskytovateľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť predmet Objednávky alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia.

11. Ak Objednávka zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Objednávky spôsobil Poskytovateľ porušením svojich povinností, Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Objednávky určenej percentuálnym podielom z dohodnutej ceny služby. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu z dohodnutej ceny služby musí byť zmluvnými stranami písomne odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Objednávky. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca. 12. Objednávateľ môže zmluvný vzťah založený Objednávkou vypovedať písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Poskytovateľovi. Uplynutím výpovednej lehoty zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká.

VII. Postavenie Poskytovateľa

1. V prípade, že Poskytovateľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti (certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému.

2. Poskytovateľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zaväzuje neplniť Objednávku skôr ako bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). Ak Poskytovateľ poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 €.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Objednávky nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS. Ak Poskytovateľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa . Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že v čase doručenia Objednávky nebol v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Poskytovateľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z Objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

VIII. Povinnosti Poskytovateľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1. Poskytovateľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Poskytovateľa.

2. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva službu riadne môže od Poskytovateľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Poskytovateľ je povinný odo dňa doručenia žiadosti prestať plniť službu prostredníctvom takéhoto subdodávateľa, čo nemá vplyv na povinnosť Poskytovateľa plniť riadne a včas.

3. V prípade ak Poskytovateľ napriek doručeniu žiadosti o náhradu za subdodávateľa podľa bodu 2. tohto článku bude ďalej službu plniť prostredníctvom subdodávateľa o náhradu ktorého Objednávateľ žiadal, Poskytovateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke, najmenej však vo výške 300 €.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPPS, ktoré sú súčasťou Objednávky, sú záväzné od ....................... Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPPS, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Poskytovateľ výslovne súhlasí.

2. Zmeny a doplnky Objednávky je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Objednávkou vrátane týchto OPPS, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Ustanovenia Objednávky a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPPS.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ oboznámil Poskytovateľa počas plnenia predmetu Objednávky, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Objednávky a to bez časového obmedzenia.

6. Písomnosti týkajúce sa Objednávky doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená odosielateľovi.

7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Objednávky je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušný vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).

8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPPS odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza.

9. Poskytovateľ začatím plnenia podľa Objednávky potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou služby podľa Objednávky, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k splneniu služby podľa Objednávky, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému poskytnutiu služby potrebné.

 

                                                          Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela 

I. Predmet Objednávky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Dielo špecifikované v Objednávke.

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade s Objednávkou, riadne a včas, a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení Objednávky konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy, týkajúce sa Diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v Objednávke. Zhotoviteľ začatím plnenia Objednávky potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s Dielom.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a podľa pokynov výrobcu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela podľa Objednávky je stanovená ako maximálna.

II. Cena

1. Cena Diela je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Objednávke je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní Diela podľa Objednávky.

III. Čas a miesto vykonania Diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote resp. v termíne uvedenom v Objednávke. Miesto vykonania Diela je uvedené v Objednávke.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu Diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia Diela, ale najneskôr do 15 dní po riadnom prevzatí Diela Objednávateľom.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj predmet plnenia a číslo Objednávky. Povinnou prílohou faktúry je vždy preberací protokol podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa a prípadne ďalšie náležitosti stanovené v Objednávke.

4. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3 tohto článku doručí Zhotoviteľ ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi.

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľovi.

6. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

8. Za nedodržanie lehoty resp. termínu plnenia podľa Objednávky je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.

9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle čl. V. bod 4 týchto OPVD je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny Diela za každý, i začatý deň omeškania s riadnym vybavením reklamácie uplatnenej Objednávateľom v zmysle článku V. bodu 4. týchto OPVD, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania.

10. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Objednávkou, internými predpismi Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej ceny Diela za každé takéto porušenie.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.

12. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z Objednávky proti pohľadávke Objednávateľa.

13. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia plnenia Objednávky predloží Objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 €, za každé takéto porušenie. 14. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s realizáciou Diela podľa Objednávky. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. až 13. tohto článku OPVD nijako dotknuté.

V. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami Objednávky, podľa technických noriem, interných predpisov Objednávateľa a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávacích predpisov a že bude spôsobilé k zmluvnému účelu. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné dodané komponenty dáva Zhotoviteľ takú záruku, akú dáva ich výrobca, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

2. V prípadoch neupravených v tomto článku sa na zodpovednosť za vady budú aplikovať primerane ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez nároku na odmenu.

3. Záručná doba bude vždy predĺžená o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bola vada odstraňovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 24 mesiacov, v prípade technológií, zariadení a iných komponentov, v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov.

4. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním emailovej správy na emailovú adresu Zhotoviteľa s uvedením popisu, ako sa vady prejavujú. Zhotoviteľ je povinný v deň odoslania emailovej správy Objednávateľom potvrdiť jej prijatie a písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa v prípade, ak na odstránenie vady je možné použiť bežne dostupné náhradné diely. V prípade, že Zhotoviteľ v tejto lehote vady neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej výške.

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení

1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa Objednávky, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle Objednávky. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle Objednávky. Pokiaľ Zhotoviteľ túto dohodu neuzavrie, je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVD.

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.

VII. Postavenie Zhotoviteľa

1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti (certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému.

2. Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa zaväzuje neplniť Objednávku skôr ako bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela dohodnutej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 €.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Objednávky nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela dohodnutej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase doručenia Objednávky nebol v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 5. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z Objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.

2. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela riadne môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný odo dňa doručenia žiadosti prestať plniť príslušnú časť Diela prostredníctvom takéhoto subdodávateľa, čo nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť riadne a včas.

3. V prípade ak Zhotoviteľ napriek doručeniu žiadosti o náhradu za subdodávateľa podľa bodu 2. tohto článku bude ďalej príslušnú časť Diela plniť prostredníctvom subdodávateľa o náhradu ktorého Objednávateľ žiadal, Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela uvedenej v Objednávke, najmenej však vo výške 300 €.

IX. Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním Diela podľa Objednávky. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný tieto vzniknuté škody Objednávateľovi uhradiť. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.

2. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to, či porušenie povinnosti ,v dôsledku ktorej škoda vznikla, je zabezpečená zmluvnou pokutou.

4. Zodpovednosť za škodu, spôsobenú porušením povinnosti v súvislosti s Objednávkou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl.  Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody.

5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas doby, v ktorej bola vec, ktorá je predmetom plnenia Diela, v sfére dispozície Zhotoviteľa, ako aj v prípade, ak v uvedenej dobe došlo k udalosti, ktorá sa neskôr prejavila ako príčina vzniku škody.

X. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluvný vzťah založený Objednávkou môže zaniknúť:

   a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,

   b) odstúpením v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Objednávke alebo v bodoch 3., 4., 5. a 6. tohto článku OPVD,  

  c) písomným oznám objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVD.

2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:

  a) ak bol Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších  predpisov,

  b) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením podľa Objednávky,

  c) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu zmluvný vzťah založený Objednávkou zanikne (s účinkami ex nunc).

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné s právom Objednávateľa bez ďalšieho od Objednávky písomne odstúpiť:    

  a  ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní,

  b) ak Dielo nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli stanovené Objednávkou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi Objednávateľa, pričom nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,

  c ) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie Diela podľa )Objednávky z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností,   ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase začatia plnenia Objednávky ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,

  d) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 2 článku VI. týchto OPVD,

  e) ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 2 článku VII. týchto OPDT,

  f) ak sa na plnení Objednávky podieľa subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS,

  g) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 2 v článku VIII. týchto OPVD.

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVD odstúpiť od Objednávky aj v prípade, ak Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov, technických noriem a interných predpisov Objednávateľa. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Objednávky okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVD o viac ako 60 dní.

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Objednávky odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

7. Odstúpením od Objednávky podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán z Objednávky s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Objednávky, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady plnenia, ktoré bolo do momentu odstúpenia zrealizované, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím plnenia vykonaného do momentu odstúpenia, povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVD, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného Objednávkou.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Objednávky bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Objednávky predmet Objednávky alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Objednávateľa. Veci, ktoré do odstúpenia od Objednávky neboli Objednávateľom uhradené, prevezme od Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady v čase a mieste určenom Objednávateľom, a to bezodkladne na výzvu Objednávateľa, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa.

9. Po odstúpení od Objednávky je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nevykonaním Diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia.

10. Po odstúpení od Objednávky zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť cenu Diela, alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a prevzatá do momentu odstúpenia.

11. Objednávateľ môže zmluvný vzťah založený Objednávkou vypovedať písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPVD, ktoré sú súčasťou Objednávky, sú záväzné od ....................... Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPVD, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

2. Zmeny a doplnky Objednávky je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Objednávkou, vrátane týchto OPVD ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Ustanovenia Objednávky a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVD.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia Objednávky, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Objednávky a to bez časového obmedzenia.

6. Písomnosti týkajúce sa Objednávky doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená odosielateľovi.

7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Objednávky je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).

8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán ten právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. 9. Zhotoviteľ začatím plnenia podľa Objednávky potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné.

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky