Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
Priecestia - ILCAD 2009


                        25. JÚN - EURÓPSKY DEŇ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNIČNÝCH PRICESTIACH AJ NA SLOVENSKU

ponuka na stiahnutie:
   
 ppt1  word  ppt2
ppt1.ppt (1,4 MB)
Polomka.doc (51 kB) ppt2.ppt (4,3 MB)
 ppt3  zrazka  ppt4
ppt3.ppt (7,1 MB)
zrazka_s_vlakom.mpg (13,6 MB)
ppt4.ppt (2,3 MB)
    
     ŽSR v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky (RV SR pre BECEP) a Železničnou políciou sa spoločne zapojili do Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Dňa 25.6.2009 na 19-tich vybraných priecestiach na celom Slovensku prebehnú monitorovacie akcie, v rámci ktorých bude vykonaná kontrola dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia a následné vyhodnotenie.

Čo je Európsky deň bezpečnosti na železničných priecestiach?
   Ide o celoeurópsky projekt vzdelávacieho charakteru, ktorý sa  zameriava na podporu bezpečného správania sa pri prechádzaní cez železničné priecestia. Je založený na preventívnych akciách, ktoré budú prebiehať dňa 25. júna 2009 v každom zo zúčastnených členských štátov. Hlavnou myšlienkou iniciatívy je „Stop nehodám! Európa za bezpečnejšie priecestia!“ Projekt zahŕňa sektor cestnej dopravy, vládne organizácie, železničných dopravcov, správcov infraštruktúry a policajné zložky z 23 európskych štátov, európske železničné a medzinárodné organizácie (CER, EIM a UIC), Európske fórum železničných priecestí (ELCF), Európsky výbor bezpečnosti dopravy (ETSC), Európsku železničnú agentúru (ERA), taktiež Európsku komisiu a médiá. Zaujímavosťou je, že niekoľko mimoeurópskych krajín ako Austrália, Kanada, India a Južná Afrika prejavili záujem o túto iniciatívu a využijú Európsky deň bezpečnosti na železničných priecestiach ako podnet na komunikáciu tejto problematiky aj v ich krajinách.
   Podrobnejšie informácie o projekte a vzdelávací materiál určený na zdôraznenie problematiky riskantného správania sa na a v okolí železničného priecestia nájdete aj na stránke www.levelcrossing.net.


Železničné priecestia na Slovensku
   ŽSR k termínu 1. 4. 2009 aktualizovali v rámci Prehľadu údajov o stave DHM v správe ŽSR za rok 2008 počet, stav a typ železničných priecestí na území Slovenskej republiky. Celkový počet priecestí na území Slovenskej republiky je v súčasnosti 2265. Z toho je 1163 priecestí nezabezpečených a 1089 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením.
   Zabezpečené železničné priecestia sa podľa viacerých kritérií delia na niekoľko kategórií :
priecestia zabezpečené mechanickými závorami (bez svetiel)                       90
priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami so závorami            544
priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami bez závor               455
V rámci železničných priecestí je evidovaných aj 60 prechodov pre chodcov, z toho je 42 nezabezpečených a 18 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením. Pozn.: Do celkového počtu priecestí rátame ešte 13 priecestí, ktoré sú trvalo uzamknuté a v prípade potreby sú na požiadanie otvorené dopravným zamestnancom.
    
Supeň zabezpečenia: Spôsob zabezpečenia priecestia sa posudzuje podľa presne určených noriem, v závislosti podľa druhu železničnej trate, triedy cestnej komunikácie, intenzity cestnej a železničnej dopravy (dopravný moment) a možnosti dosiahnuteľnosti rozhľadových pomerov atď.  Rozhodnutie o spôsobe zabezpečenia železničného priecestia vydáva Úrad pre reguláciu železničnej dopravy po dohode s dotknutými orgánmi, vrátane dopravnej polície. Zvyšovanie stupňa zabezpečenia sa posudzuje aj podľa výskytu nehodových udalostí na priecestí a intenzity cestnej prepravy. V zmysle príslušného ustanovenia zákona o dráhe financovanie zriadenia, rozšírenia alebo zmeny spôsobu zabezpečenia znáša ten, v koho záujme k tomu dochádza. Zo strany ŽSR je trvalá snaha počet železničných priecestí znižovať ich rušením alebo ich nahradením mimoúrovňovými križovaniami cestných komunikácií so železničnou traťou. V súčasnosti je tento postup realizovaný len zo strany ŽSR a to predovšetkým pri budovaní európskych železničných koridorov. Zo strany ŽSR k zvýšeniu bezpečnosti na priecestiach (v závislosti na traťovom zabezpečovacom zariadení jednotlivých tratí)  prispieva i zabudovanie tzv. „priecestníka“ (návestidla), ktoré signalizuje rušňovodičovi stav funkčnosti priecestného zabezpečovacieho zariadenia na priecestí. V prípade zistenia poruchy tak môže rušňovodič upraviť včas rýchlosť chodu vlaku cez priecestie.
    
Kontroly na priecestiach: Všetky priecestné zabezpečovacie zariadenia na priecestiach sú pod pravidelným dohľadom zo strany príslušných zamestnancov ŽSR. Ak dôjde k výpadku (poruche) priecestného zabezpečovacieho zariadenia, reagujeme operatívne a  daná porucha  sa odstraňuje v čo najkratšom reakčnom čase. Je potrebné zdôrazniť, že bezpečnosť železničnej dopravy nikdy nie je bez kontroly. Ak sa nedá porucha odstrániť okamžite, vlaky jazdia v približovacích úsekoch podľa stanovených predpisových ustanovení. Pri akejkoľvek mimoriadnosti je nariadený osobitný režim pre prejazd vlakov, znamená to, že vlaky cez priecestie prechádzajú rýchlosťou 10 km/hod. a dávajú zvukovú výstražnú návesť.
Pravidelné kontroly zo strany ŽSR sa vykonávajú na železničných priecestiach v termínoch podľa príslušných predpisov tak, aby sa predišlo poruchám pri priecestných zabezpečovacích zariadeniach. Priecestné zabezpečovacie zariadenia sú pod dohľadom príslušných Oblastných riaditeľstiev Trnava a Košice. Údržbu zariadení vykonávajú odborné zložky  ŽSR.
    
Porušenia dopravných predpisov ŽSR pravidelne vykonávajú v spolupráci so Železničnou políciou monitorovanie dodržiavania pravidiel prechádzania cez priecestia zo strany účastníkov cestnej premávky a rešpektovanie dodržiavania zastavenia pred priecestím podľa ustanovení zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke prostredníctvom kontrol priamo v teréne, pričom zisťujú značné porušenia zo strany vodičov cestných vozidiel ale i chodcov a bicyklistov. Zo šetrení nehodových udalostí zrážky vlaku a cestného vozidla na priecestiach bolo mnohokrát zistené, že vodič obehol celú skupinu stojacich vozidiel a vbehol priamo pod prichádzajúci vlak (aj to aj pri správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení). Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti. I napriek sankciám (najčastejšie pokutami) zo strany štátnej polície je účinok týchto postihov minimálny. Ďalším veľkým problémom je vandalizmus, kedy dochádza k úmyselnému poškodzovaniu priecestných zabezpečovacích zariadení (rozbitá optika výstražných svetiel, zlomené rahná, poškodené, vyvrátené stojany, ale i krádeže komponentov zabezpečovacieho zariadenia a pod.).  Následkom aj malej škody môže byť nehodová udalosť so značnou majetkovou škodou ale predovšetkým i trvalými zdravotnými následkami alebo najtragickejším následkom – smrťou nevinných ľudí.

PREHĽAD NEHÔD NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH ZA OBDOBIE 2000 - 2009

Rok

Počet priecestí

Počet nehÔd

Počet Mŕtvych

Počet ťažko zranených

2000

2486

46

9

5

2001

2486

67

13

6

2002

2481

75

14

8

2003

2479

41

6

15

2004

2479

59

10

5

2005

2479

71

7

16

2006

2322

60

12

9

2007

2307

69

6

14

2008

2307

109

17

17

2009

2255

24*

17*

8*

* Údaje za rok 2009 predstavujú bilanciu za mesiace január až máj 2009 vrátane.

Ako to robia inÍ
   V Dánsku bola pri Riaditeľstve ciest vytvorená organizácia, ktorá zabezpečuje prevádzku, údržbu a správu priecestných zabezpečovacích zariadení. V súčasnosti prevzala viac ako 300 priecestí na privátnych železničných tratiach. Podľa ich vyjadrenia sa náklady na jedno priecestie pohybujú v rozpätí 3000 – 6000 € plus cca 500 € náklady na elektrickú energiu. Majú vytvorenú centrálu, do ktorej sú vyvedené kontrolné prvky priecestných zabezpečovacích zariadení a v prípade poruchy zabezpečujú ich odstránenie v intervale  30 minút až 24 hodín. Zo železnice „berú“ iba impulz na spustenie priecestného zabezpečovacieho zariadenia. 
   V Rakúsku osádzajú na ceste pred nezabezpečeným priecestím (iba kríže) „inteligentné“ dopravné značky, ktoré sa v prípade zaregistrovania cestného vozidla rozsvietia a upozorňujú na priecestie. Podľa ich vyjadrenia sa na takto zabezpečených priecestiach (cca 20) znížila nehodovosť až o 70%. Nižšie je uvedená fotografia takejto inteligentnej dopravnej značky, ktorí je napájaná slnečným kolektorom.

rak

   Vo Veľkej Británii musia určené cestné motorové vozidla (napr. pomalé, dlhý náklad, nebezpečný náklad a pod.) pred nezabezpečeným priecestím (iba kríže) zastaviť a cez priecestie smú pokračovať iba so súhlasom oprávneného pracovníka. Súhlas si žiadajú telefonický cez telefón umiestnený pri priecestí, alebo je tam uvedené iba tel. číslo na ktorom si majú  žiadať súhlas (viď obrázok).

vb

Výstražné signalizačné zariadenie Rail-flash po prvýkrát na železničnom priecestí na Slovensku
   ŽSR a spoločnosť ARDOS AZ a. s., vo štvrtok 15. januára 2009 na železničnom priecestí v Bratislave – Jarovciach spoločne odprezentovali RAIL-FLASH zariadenie. Ide o pilotný projekt bezpečnej a efektívnej doplnkovej signalizácie prichádzajúceho vlaku, ktorá je prvýkrát uplatnená v praxi na železničnom priecestí nielen na Slovensku, ale v strednej Európe vôbec. Hlavným cieľom využitia Rail-flash zariadenia je skvalitniť dopravné značenie železničných priecestí a zlepšiť ich prehľadnosť, čím chcú ŽSR prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a k zníženiu počtu nehôd na železničných priecestiach.
Čo je Rail-flash? 
   Zariadenie Rail-flash je systém doplnkovej signalizácie využívajúci skúsenosti získané z množstva lekárskych výskumov v zahraničí, pričom sa kladie dôraz na psychologický vnem vodiča motorového vozidla. Ten zaregistruje zmenu diania na železničnom priecestí nielen známym spôsobom (aktivovaný výstražník), ale aj vo svojom zornom poli – čiže na cestnej komunikácii. Systém bol testovaný aj na priechodoch pre chodcov. Originalita riešenia spočíva v psychologickom vneme vodiča motorového vozidla na okamžitú zmenu situácie v jeho zornom poli, ktorým je predovšetkým teleso komunikácie. Zariadenie Rail-flash je systém pozostávajúci s riadiacej jednotky, špeciálnych LED svetiel a kábla.  LED svetlá v nerezovom púzdre s patentovanou optikou sú zabudované na úrovni vozovky cestnej komunikácie tak, aby nenarúšali jej povrch. Systém svetiel je inštalovaný kolmo na smer jazdy v troch vzdialenostiach od osi železničnej trate – 3 m, 80 m a 160 metrov. V okamihu, keď je vlak v približovacom úseku železničného priecestia, aktivuje sa výstražník, ktorý cez riadiacu jednotku zapne systém RAIFLASH. LED svetlá vo vzdialenosti 3 m začnú blikať na červeno, ostatné vo vzdialenosti 80 a 160 m blikajú bielym  svetlom. Biele svetlá sú inštalované v úrovni návestných tabúľ  A25 b. V momente, keď vlak opustí priecestie, výstražník sa deaktivuje a riadiaca jednotka ukončí činnosť blikačov v komunikácii. Toto výstražné signalizačné zariadenie je ideálne inštalovať predovšetkým v neprehľadných úsekoch (zákruty, nerovný terén a pod.). Nerezové časti zariadenia Rail-flash sú zabudované zarovno s povrchom vozovky, nehrozí teda ani ich poškodenie zimnou údržbou, či možnosť kolízie napr. s cyklistom. 
   Na Slovensku sa Rail-flash zariadenie nachádza na železničnom priecestí Bratislava – Jarovce v žkm 115,659. Inštalácia výstražného zariadenia je pilotný projekt, ktorého skúšobná prevádzka trvá rok a prebieha už od novembra minulého roku. Náklady na vybudovanie zariadenia Rail-flash sa pohybujú vo výške cca 15% ceny základného priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Na železničnom priecestí Bratislava – Jarovce sa od roku 2003 stali 4 nehody: 3. 4. 2005 - materiálna škoda 20. 7. 2006 - materiálna škoda 20. 9. 2006 – vážna nehoda, pri ktorej zomrela jedna žena, materiálna škoda vo výške 553 000,- Sk
31. 3. 2007 – vážna nehoda, pri ktorej došlo k ťažkému zraneniu jednej osoby, materiálna škoda vo výške 460 000,- Sk Vo všetkých prípadoch išlo o nerešpektovanie signalizácie priecestného zabezpečovacieho zariadenia vodičom, pričom zabezpečovacie zariadenie bolo v činnosti.
  

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky