Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt
Priecestia - Železničné priecestia všeobecne


    Železničné priecestia - všeobecné informácie, štatistiky ...

Sú železničné priecestia, ktoré privádzajú niektorých vodičov do zúfalstva. Majú pocit, že červené svetlo začne blikať príliš skoro a dlho bliká ešte aj po prejazde vlaku. Podľa čoho sa určuje okamih spustenia blikania červeného svetla (spustenia závor) a podľa čoho vypnutie blikania a zdvihnutia závor?
V prvom rade si treba uvedomiť, že každé zabezpečovacie zariadenie za železničných priecestiach je vybudované kvôli bezpečnosti, ochrane zdravia, života a majetku účastníkov cestnej premávky. Vlak je mnohotonový kolos (záleží od nákladu a počtu vozňov), ktorého brzdná dráha je niekoľko sto metrov, pri rýchlosti 100 km/hod a vyššej to je vyše kilometra. Stret vlaku s autom, motorkou, cyklistom, chodcom má vo väčšine prípadov fatálne následky. 

Väčšina moderných zabezpečovacích zariadení na železničných priecestiach je ovládaných automaticky, jazdou vlaku. To znamená, že ak vlak vstúpi do koľajového obvodu, spustí sa činnosť zabezpečovacieho zariadenia (zvyčajne je to vo vzdialenosti niekoľko sto metrov pred železničným priecestím, závisí od typu trate a tiež povolenej traťovej rýchlosti vlaku v danom úseku trate. Čím je rýchlosť vlaku vyššia, tým je vzdialenosť väčšia). Výstražná zvuková (60-80 decibelov)  a svetelná signalizácia (červené blikajúce svetlo) je nastavená tak, aby najpomalšie a najväčšie auto mohlo bezpečne prejsť cez priecestie (nákladné auto s prívesom o dlĺžke 22 metrov a pri prejazde cez priecestie 5 km/hod). Až po tomto čase sa začína spúšťať doplnková výstraha – závory. Časovo to môže byť až do pol minúty aj viac. Činnosť zabezpečovacieho zariadenia sa ukončí automaticky až potom, keď posledný vozeň vlaku opustí koľajový obvod – opäť je to zvyčajne až niekoľko sto metrov za priecestím. Celú túto dobu je zabezpečovacie zariadenie v činnosti. A po celý tento čas žiadny z účastníkov cestnej premávky v zmysle zákona o premávke na pozemných komunikáciách nesmie vstupovať na železničné priecestie.

Z našej skúsenosti výnimočné prípady, keď sa čaká na priecestiach neúmerne dlhú dobu, sú spôsobené rôznymi mimoriadnosťami – napr. keď vlak už vstúpi do koľajového obvodu a tam napr. dôjde k zrážke s civilnou osobou. Kým sa nehoda nevyšetrí a vlak nie je odtiahnutý späť do stanice, zariadenie vykazuje činnosť.  Alebo ak dôjde v tomto obvode k zrážke so zverou, alebo ak niekto zatiahne ručnú brzdu vo vlaku, čo sa vždy musí riadne vyšetriť.    

Čo železničné priecestie, to iný okamih spustenia aj vypnutia signalizácie. Niekde sa čaká dlhšie, inde kratšie. Čím je to spôsobené?
Železničné priecestie možno zjednodušene prirovnať k cestnému priechodu pre peších, kde chodci majú možnosť svoj zámer prechodu cesty inicializovať tlačidlom. Riadiaci systém požiadavku vyhodnotí a následne nastaví pre peších bezpečný režim „prechodu“ cez priechod (zelený panáčik). U zabezpečeného železničného priecestia požiadavku za „tlačidlo pre uzatvorenie priechodu pre CMV“ nahrádza riadiaci systém. Každé priecestie má svoje špecifiká, ktoré sú zohľadnené a určujú časový okamih a dĺžku spustenia do činnosti pre zachovanie bezpečnosti (dĺžka priecestia, rýchlosť CMV na priecestí, rozhľadové dĺžky, počet koľají, vyhotovenie závor, atď.)

Čo má vodič urobiť, keď má pocit, že signalizácia bliká neúmerne dlho? Napr. 15 minút stojí pred priecestím a vlak nikde. Komu volať?

Vodič ako účastník cestnej premávky môže v prípade akejkoľvek mimoriadnosti na priecestí (nehoda, porucha, ohrozenie bezpečnosti) pre potreby rýchlej orientácie záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému 112 použiť jedinečnom identifikačnom čísle (JIČ), ktoré je pridelené každému železničnému priecestiu v SR, ide o rýchlu identifikáciu priecestia. Následne operátor IZS telefonicky takúto udalosť oznámi určeným zamestnancom ŽSR (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia resp. zabezpečia napríklad zastavenie dopravy na príslušnom traťovom úseku železničnej trate.

Doprava na tratiach ŽSR nikdy nie je bez kontroly. Akákoľvek porucha je okamžite signalizovaná výpravcovi, dispečerovi, resp. rušňovodičovi prichádzajúceho vlaku.

V prípade poruchy signalizácie priecestia stanica okamžite avizuje opravára, ktorý prípadnú chybu odstráni, resp. vykoná potrebné opatrenia v čo najkratšom čase, závisí od možnosti a spôsobu dopravy na miesto zásahu. Do doby odstránenia poruchy vlaky jazdia cez železničné priecestie na tzv. OP rozkaz. Ide o mimoriadny režim, keď rušňovodič vie, že na priecestí je akýkoľvek problém, takže jeho povinnosť je jazdiť maximálnou rýchlosťou 10 km/hod a trúbiť. Rýchlosť je stanovená preto na 10km/hod, aby vlak vedel v prípade potreby okamžite zastať. 

Z hľadiska zabezpečenia rozdeľujeme železničné priecestia na dve hlavné skupiny:

zabezpečené (aktívne), ktoré sú vybavené priecestným zabezpečovacím zariadením (ďalej len „PZZ“),
nezabezpečené (pasívne), ktoré sú označené iba dopravnými značkami (A25, A26, A27a-b, A28a-b, A29a-b, A30a, A30b, P2).

Zabezpečené železničné priecestia delíme na nasledovné kategórie:

          SVETELNÉ - so  závorami      
                          - b
ez závor   
          MECHANICKÉ -   so svetelnou signalizáciou       
                               -  
 bez svetelnej signalizácie            
         TRVALO UZAMKNUTÉ (otvárajú sa na požiadanie)
         PZMO  (Priecestné zariadenia mechanické so závorami jednodrôtovými , posuvnými alebo otočnými)    
                
Kritériom pre voľbu spôsobu zabezpečenia priecestí je:

... dopravný moment, ktorý je vyjadrený ako súčin počtu vlakov a počtu cestných motorových  vozidiel za 24 h, ktoré prejdú cez dané priecestie;
...
kategória železničnej trate, najmä najvyššou dovolenou rýchlosťou; trate sa v tejto súvislosti delia na:
          -
trate s rýchlosťou vyššou ako 100 km/h,
          - t
rate s rýchlosťou vyššou ako 60 km/h (max. do 100 km/h vrátane),
          -
trate s rýchlosťou vyššou ako 30 km/h (max. do 60 km/h vrátane),
          -
trate s rýchlosťou do 30 km/h
...
druh pozemnej komunikácie; tie sa v predmetnej súvislosti delia na:
          -
cesty I. triedy a miestne komunikácie I. triedy,
          -
cesty II. triedy a miestne komunikácie II. triedy,
          -
cesty III. triedy,
          -
účelové komunikácie
...
rozhľadové pomery; tie vyplývajú zo zábrzdných vzdialeností cestných motorových vozidiel (ďalej „CMV“) a rozhľadových dĺžok, kde zábrzdná vzdialenosť predstavuje dĺžku dráhy, ktorú prejde CMV po pozemnej komunikácii za čas potrebný pre zaregistrovanie železničného vozidla a včasné zastavenie pred priecestím,
...
miestne pomery – tieto vyplývajú zo situovania železničných priecestí pri výstavbe dráhy a existujúceho stavebno-technického riešenia pozemnej komunikácie. 

_________________________________________
Briatislava, 11.01.2016

Rekonštrukcie a úpravy železničných priecestí v roku 2015 

Bezpečnosť na železničných priecestiach, ako aj v ich bezprostrednom okolí je dlhodobo jednou z priorít Železníc Slovenskej republiky. Cieľom manažéra železničnej infraštruktúry je celkový počet železničných priecestí v rámci Slovenska znižovať, na tých, ktoré sú nezabezpečené, zvyšovať stupeň zabezpečenia. Pri modernizovaných tratiach na rýchlosť 160 km/hod sa podľa európskej legislatívy už budujú len mimoúrovňové križovania ciest a železničnej trate, a to nadjazdy, alebo podjazdy.

Počas uplynulého roka 2015 ŽSR opravili alebo zrekonštruovali 71 železničných priecestí a 16 železničných priecestí bolo zrušených úplne. Vykonaných bolo tiež 38 úprav jestvujúcich priecestných zabezpečovacích zariadení (PZZ). V rámci týchto akcií bolo zabudovaných 34 celogumových priecestných konštrukcií typu STRAIL. 

ŽSR ku koncu roka 2015 evidujú:  

                                       2115 železničných priecestí a priechodov pre peších,

                       z čoho je  1074 zabezpečených

                               a      1041 nezabezpečených. 

Doplnené 22.11.2016:

ŽSR k 22.11.2016 evidujú:  

                                       2105 železničných priecestí a priechodov pre peších,

                       z čoho je  1067 zabezpečených

                               a      1038 nezabezpečených. 

Počas uplynulého kalendárneho roka bolo uvedené do prevádzky nové reléové PZZ s elektronickými prvkami typu AŽD PZZ-RE, na dovtedy nezabezpečenom priecestí v km 18,386 trate Trenčín – Chynorany (jedinečné identifikačné číslo SP 1885), chránenom iba výstražnými krížmi. 

Na priecestí v km 45,253 trate Rožňava – Dobšiná (SP 1570) bola vymenená technológia PZZ typu ZSSR za typ AŽD PZZ-RE. Tento typ reléového PZZ s elektronickými prvkami nahradil aj mechanické závory v km 13,463 úseku trate Veľký Horeš – Príbeník (SP 1289), a takisto aj pôvodné PZZ (SP 0775) v Tekovskej Breznici.

Z dôvodu nehody na priecestí v km 2,086 trate Nové Zámky – Šurany (SP 0720) sa zrealizovala výmena poškodeného PZZ  typu ZSSR  za typ AŽD 71.

Na priecestí v km 4,074 trate Palárikovo – Šurany (SP 0849) došlo k výmene reléového domčeka.

Počítače osí nahradili pôvodné koľajové obvody na 6 železničných priecestiach v úseku Bánovce nad Bebravou – Chynorany, na 2 železničných priecestiach na trati Komárno – Dunajská Streda a po jednom v úseku Červená skala – Banská Bystrica a Jesenské – Brezno Halny.

Na 10 PZZ bola vykonaná výmena rotačných meničov pre striedavé koľajové obvody za elektronické meniče, v 13 prípadoch sa uskutočnila výmena batérií a nabíjačov. 

V roku 2015 k zvýšeniu bezpečnosti na železničných priecestiach prispela výrazným spôsobom aj Slovenská správa ciest. Na 60 vybraných úrovňových železničných priecestiach, lokalizovaných na cestách I. triedy sa tak zvýšila bezpečnosť účastníkov cestnej premávky realizovaním projektu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava.

SSC vybrala 60 priecestí podľa ich aktuálneho technického stavu a miery ohrozenia účastníkov cestnej premávky. Na priecestiach došlo k úprave vodorovného značenia, výmene a doplnení zvislého dopravného značenia, ktoré je v retroreflexnej úprave a na zdôraznenie významu a viditeľnosti umiestnené na žltozelenom fluorescenčnom podklade. Obnovili sa asfaltové kryty vozoviek až do vzdialenosti 80 metrov od priecestia na obe strany. Na blízkosť priecestia upozorňujú solárne LED dopravné gombíky. Umiestnené sú popri krajnici v mieste návestných tabúľ A27 až A29, upozorňujúcich na blížiace sa železničné priecestie po obidvoch stranách cesty, vo farebnom vyhotovení oranžová vpravo a biela vľavo. V prípade výskytu cestných zvodidiel v riešených úsekoch jednotlivých železničných priecestí je začiatočný výškový nábeh nahradený energeticky absorpčnou koncovkou.

Uvedené opatrenia budú slúžiť ako doplnkový cestný výstražný systém pred železničným priecestím na železničných priecestiach zabezpečených aj nezabezpečených priecestným zabezpečovacím systémom.

Nehody na železničných priecestiach v roku 2015. 

Hoci bezpečnosť na železničných priecestiach patrí medzi priority Železníc Slovenskej republiky, realita a správanie sa účastníkov cestnej premávky pri prejazde či prechode cez železničné priecestia ukazuje, že naďalej podceňujú priecestia, neuvedomujú si, alebo vedome ignorujú hroziace nebezpečenstvo a zbytočne hazardujú so svojim zdravím a zdravím svojich blízkych. Všetky železničné priecestia v správe ŽSR vyhovujú technickým a legislatívnym normám.

Napriek enormnej snahe zo strany manažéra infraštruktúry, napriek mnohým preventívno-bezpečnostným akciám, propagácii a vydávaniu publikácii, ako aj napriek spolupráci so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl, počet nehôd na železničných priecestiach vlani neklesol, naopak stúpol.

V roku 2015 ŽSR na svojich priecestiach zaznamenali: 

                             55 nehôd, pri ktorých 14 osôb zahynulo a 12 sa ťažko zranilo. 

Je zarážajúcim paradoxom, že až 38 nehôd, čo je 69% sa stalo na zabezpečených železničných priecestiach, a to z viny vodičov, cyklistov, chodcov.  

Aj vzhľadom na stúpajúci počet nehôd a počet osôb usmrtených koľajovými vozidlami, ŽSR neustále apelujú na účastníkov cestnej premávky a aj na ostatné osoby, aby prehodnotili svoje správanie pri prechádzaní cez železničné priecestie a pri pohybe v blízkosti železničnej trate si počínali mimoriadne opatrne a dodržiavali ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o dráhach.
 

Nehody na železničných priecestiach v roku 2016.   

Významný obrat v bilancii nehôd na železničných priecestiach priniesol rok 2016. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali historicky najnižšie číslo v počte nehôd, ako aj v počte obetí, ktoré si nehody vyžiadali. V roku 2016 sa stalo 38 nehôd na priecestiach, pri ktorých zahynulo 6 ľudí a ťažko sa zranilo 10. Pre porovnanie, oproti roku 2015 bolo zaznamenaných o 17 nehôd menej, počet usmrtených klesol zo 14 na 6 osôb a počet ťažko zranených z 12 na 10 osôb.  

Je to najnižší počet nehôd za posledných 16 rokov. V porovnaní s uplynulými rokmi klesol počet nehôd zhruba o 30%, počet obetí klesol až o 57%. Medzi obeťami boli 2 vodiči, 2 chodci, 1 cyklista, 1 rušňovodič. 

,,Uvedené čísla nás nesmierne tešia. Sú výsledkom systematickej práce ŽSR v oblasti prevencie bezpečnosti, a to nielen z pohľadu samotných železničných priecestí, ale najmä výchovy a vzdelávania už od najmenších detí, a predovšetkým neustáleho prízvukovania verejnosti, ako správne prechádzať cez železničné priecestia. Čísla sú veľmi potešujúce, Dôležité je ich však udržať na tejto, alebo aj nižšej úrovni aj do budúcnosti. Aj napriek zníženému počtu nehôd neustále apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby pri prejazde cez železničné priecestia boli mimoriadne pozorní, ohľaduplní, nepodceňovali možné nebezpečenstvo a dôrazne dodržiavali zákon o premávke na pozemných komunikáciách, pretože zrážky s mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha môže byť niekoľko sto metrov, mávajú fatálne následky.“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.   

Obrovským paradoxom stále ostáva fakt, že na zabezpečených železničných priecestiach (tie, ktoré sú vybavené výstražnou svetelnou a zvukovou signalizáciou, alebo okrem svetelnej výstrahy aj závorami) stále dochádza k väčšiemu počtu nehôd ako na nezabezpečených priecestiach (tie, ktoré sú označené výstražnými krížami, prípadne doplnené dopravnou značkou Stoj, daj prednosť v jazde!) Konkrétne na zabezpečených priecestiach došlo k 28 nehodám, čo je takmer 74% zo všetkých nehôd.

  

Rok

Počet priecestí

Počet nehôd

Počet mŕtvych 

Počet ťažko zranených

2007

2307

69

6

14

2008

2307

69

17

17

2009

2265

51

26

14

2010

2220

50

11

7

2011

2205

50

12

14

2012

2160

50

21

15

2013

2155

46

10

12

2014

2131

49

11

20

2015

2115

55

14

12

2016 

2105 

38 

 6

10 

 
PEZENTÁCIA - PRIECESTIA

_________________________________________
Bratislava, 11.03.2015

Prípadne - ďalšie informácie - otvorte si stránku z nášho webu:
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2015/marec/aktualne-informacie-o-zeleznicnych-priecestiach.html?page_id=3621


__________________________________________
Bratislava, 25.02.2015

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zosumarizovali počet vážnych a menších nehôd, ktoré sa stali v roku 2014 na železničných priecestiach. ŽSR evidujú 49 zrážok vlaku s užívateľmi priecestí, teda s  cestným vozidlom, chodcom alebo cyklistom. Tento počet predstavuje nárast o 3 nehody v porovnaní s rokom 2013. Pri uvedených nehodách na železničnom priecestí utrpelo 11 osôb smrteľné zranenia, čo znamená nárast o 1 prípad oproti predošlému roku. Mimoriadne vysoký nárast sa zaznamenal v prípadoch, kedy sa zrážka skončila ťažkými zraneniami osôb. V roku 2014 ich bolo 20, teda počet sa zvýšil až o 8 prípadov.

Z celkového počtu 11 smrteľne zranených osôb bolo na priecestiach v roku 2014 zaznamenané úmrtie 7 chodcov, 3 vodičov cestných vozidiel a jedného cyklistu, z toho v dvoch prípadoch išlo o samovražedné konanie osôb.

Z celkového počtu 20 ťažko zranených osôb bolo zaznamenané ťažké zranenie 10 vodičov, 2  spolujazdcov v cestnom vozidle, 7 cestujúcich vo vlaku a rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK).

Na majetku ŽSR vznikla škoda vo výške 28 682 €, dopravcom 409 553 € a škody na cestných vozidlách dosiahli výšku 196 850 €. 

Medzi najzávažnejšie nehody v roku 2014 patrí zrážka osobného vlaku s nákladným cestným vozidlom na pasívnom železničnom priecestí medzi železničnými stanicami Bánovce nad Bebravou a Rybany. Táto nehoda sa stala 27.08.2014 o 14:35 h. Počas jazdy vlaku videl rušňovodič, že z hlavnej cesty (na ľavej strane v smere jazdy vlaku) odbočilo nákladné vozidlo s návesom, ktoré smerovalo k železničnému priecestiu. Keď sa vlak nachádzal približne 50 až 75 m od železničného priecestia, rušňovodič zaregistroval, že nákladné vozidlo bez zastavenia začalo cez toto priecestie prechádzať. Húkačkou motorového vozňa dal opakovane návesť Pozor, súčasne tiež vykonával všetky opatrenia na zastavenie vlaku použitím rýchločinného brzdenia. Nakoľko videl, že príde k nárazu, snažil sa opustiť stanovište rušňovodiča. Následne došlo k nárazu prednej časti motorového vozňa priamo do miesta medzi ťahač a náves. Motorový vozeň tlačil pred sebou cestné vozidlo až do zastavenia, pričom došlo k zdemolovaniu predného stanovišťa, pod ktorým zostal nohami zakliesnený rušňovodič. Čelo vlaku zastavilo vo vzdialenosti 17 metrov za priecestím.

Pri tejto nehode došlo k ťažkému zraneniu ôsmich osôb – rušňovodiča a siedmich cestujúcich, sedem osôb utrpelo ľahšie zranenia bez hospitalizácie. Príčinou nehody bolo vojdenie nákladného cestného vozidla na železničné priecestie v čase, keď po traťovej koľaji išiel vlak, ktorý bolo vidieť a počuť – porušenie Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vodičom cestného vozidla.

ŽSR aj na základe nárastu počtu vážnych a menších nehôd vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate, k dodržiavaniu zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Nedodržiavaním zákona ohrozujú nielen svoje, ale aj cudzie životy.  Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti až kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.    


Porovnanie počtu nehôd na priecestiach
 

Rok

2013

2014

Počet nehôd

46

49

 
Porovnanie následkov nehôd na priecestiach podľa rokov  


Chcel by som Vás poprosiť o informáciu, koľko z týchto nehôd bolo na chránenom a nechránenom priecestí (teda so závorami a bez závor, ak sa to tak nazýva)?


Porovnanie následkov nehôd (úrazov) na priecestiach podľa druhu priecestného zabezpečovacieho zariadenia:

 

 Vysvetlenie k tabuľke:

Aktívne priecestia (zabezpečené):         

PZS-Z - priecestné zariadenie svetelné so závorami
PZS - priecestné zariadenie svetelné bez závor
PZM - priecestné zariadenie mechanické (so závorami)

Pasívne priecestia:
K -
nezabezpečené priecestia (vybavené výstražnými krížmi, dopravným značením) 

Po nehode v Polomke sa mali takéto priecestia kontrolovať a upraviť, aby boli bezpečnejšie. Chcem sa opýtať, ako postúpili práce a aká je situácia na priecestiach – koľko je staále nechránených a aké sú ďalšie plány.

Povinnosťou ŽSR je okrem iného aj  zabezpečiť bezpečnú prevádzku na tratiach v správe ŽSR. K tomu patrí aj bezpečnosť na priecestiach. Po tragickej udalosti na priecestí v Polomke sa pristúpilo zo strany ŽSR ku spracovaniu nového predpisu ŽSR Z12  Železničné priecestia a priechody a následne sa vykonali komplexné previerky na všetkých nezabezpečených priecestiach. Výsledkom bolo prijatie následných opatrení, ako návrh na zrušenie nevyužívaných, resp. iba sezónne využívaných priecestí, osadenie pevných zábran, úprava rozhľadových pomerov na priecestiach a spracované návrhy na zvýšenie stupňa zabezpečenia na vybraných priecestiach. Od roku 2009 sa k 31.12.2014 znížil celkový počet priecestí z 2220 na 2131 ( prehľad v priloženej tabuľke). V tomto období sa však zriadili aj nové priecestia so súhlasom MDVRR SR.

V ďalšom období bude naďalej snahou ŽSR znižovať celkový počet železničných priecestí, ktoré sú stále možným kolíznym bodom stretu železničného a cestného vozidla a v rámci finančných možností zvyšovať stupeň zabezpečenia na existujúcich priecestiach podľa stanovených priorít  z Analýzy bezpečnosti na úrovňových priecestiach.  Samozrejme, že najdôležitejšou oblasťou je prevencia a snaha o opakované upozorňovanie užívateľov pozemných komunikácii na povinnosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky pri križovaní pozemnej komunikácie so železničnou traťou.    

Prehľad železničných priecestí na tratiach v správe ŽSR

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet celkom

2 220

2 219

2 205

2 160

2 149

2 131

Zabezpečené

1 076

1 081

1 079

1 088

1 088

1 079

Nezabezpečené

1 144

1 138

1 126

1 072

1 061

1 052

______________________________________________________ 
Bratislava, 09. september 2012
           Tlačová správa 
                                ŽSR označili železničné priecestia jedinečným identifikačným číslom
Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s bezpečnosťou na železničných priecestiach - časté strety účastníkov cestnej premávky s dráhovými vozidlami so smrteľnými následkami a materiálnymi škodami a v snahe čo možno v maximálnej miere zabezpečiť rýchlu a účinnú pomoc, Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Integrovaným záchranným systémom v SR, pristúpili k zavedeniu systému označovania železničných priecestí jedinečným identifikačným číslom (JIČ) na celoštátnych a regionálnych železničných dráhach vo vlastníctve štátu.
Označovanie priecestí je v praxi v ŽSR zavedené od júna 2012.
Za prvé 3 mesiace fungovania sme zaznamenali 5 prípadov, keď občania využili možnosť nahlásiť mimoriadnosť na železničnom priecestí s využitím jednotného identifikačného čísla. V 3 prípadoch išlo o nahlásenie poruchy zabezpečovacieho zariadenia, v 2 prípadoch o nahlásenie nehody na železničnom priecestí. Vďaka JIČ tak pracovníci ŽSR ako aj zložky Integrovaného záchranného systému (IZS) či polície mohli efektívnejšie reagovať na mimoriadnosti a v prípade potreby rýchlejšie zasiahnuť.
Prínosom JIČ je zvýšenie bezpečnosti cestnej a železničnej dopravy na železničných priecestiach a následne spoľahlivé fungovanie spolupráce pri identifikácii priecestí pri nehodových udalostiach  a pre zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach.

JIČ a jeho popis:
Podstatou tohto systému je pridelenie JIČ ku každému železničnému priecestiu (zabezpečené aj nezabezpečené), ktoré je v správe ŽSR. Ku každému priecestiu je priradená databáza údajov: telefónne číslo výpravcu a dispečera (príp. správcu vlečky), názov traťového a definičného úseku, železničná poloha priecestia v km, údaje o elektrifikácii, triede a čísle pozemnej komunikácie, cestná km poloha a cestné číslo križovania s traťou, miestny názov prejazdu, zemepisná dĺžka a šírka, nadmorská výška, poznámka. Tieto údaje sú poskytované Integrovanému záchrannému systému a polícii. Po pridelení čísla je priecestie označené samolepiacou fóliou z retroreflexného materiálu. Táto sa prednostne nalepuje na stranu výstražného kríža (Dopravné značky A 30a, A 30b) zo strany od železničnej trate. V prípade poškodenej dopravnej značky je možné fóliu nalepiť na skriňu výstražníka zo strany od koľaje. Nálepka má skutočnú výška písma 33 mm, celková dĺžka textu je 150 mm, farba písma je čierna na bielom podklade. Okraj okolo písma je 5 mm. Skutočný rozmer nálepky 43 mm x 160 mm.

                                                                    SP2727

Uplatnenie JIČ v praxi:
V prípade vzniku nehody na železničnom priecestí resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v oblasti nebezpečného pásma na železničnom priecestí, je možné túto skutočnosť telefonicky oznámiť na IZS (linka 112), alebo políciu (linka 158). Následne operátor IZS alebo polície telefonicky takúto udalosť oznámi určeným zamestnancom ŽSR (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia resp. zabezpečia zastavenie dopravy na príslušnom traťovom úseku železničnej trate.

Postup ohlásenia mimoriadnosti na priecestí:
1.     Osoba, ktorá spozoruje na železničnom priecestí nehodu, resp. inú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť na železničnej trati alebo v blízkosti priecestia, zavolá na „IZS SOS linku 112“, alebo na „políciu linku 158“ pomocou mobilného telefónu resp. miesta najbližšieho telefonického spojenia. Súčasne nahlási službukonajúcemu operátorovi aj JIČ priecestia – napr. SP2727. Každé priecestie je označené písmenami SP (slovenské priecestie) a 4 - miestnym číslom.
2.     Z databázy údajov zasielaných na IZS a PZ SR operátor podľa JIČ lokalizuje dotknuté priecestie. Z databázy údajov zistí telefónne číslo a upozorní príslušného výpravcu alebo dispečera s požiadavkou na prijatie potrebných opatrení pre zamedzenie nehodovej udalosti    (napr. zastavenie vlaku, vypnutie trakčného vedenia a pod.).
3.     Operátor má k dispozícii aj ostatné potrebné údaje (GPS súradnice, elektrifikácia trate,   názov komunikácie, železničný km, cestný km, príp. iné). Operátor pošle na výjazd IZS a nehodu následne oznámi polícii. 

Databáza údajov:
Databázu údajov o železničných priecestiach zasielajú ŽSR na dohodnutý zoznam adresátov (IZS, PZ SR) pravidelne raz za týždeň, pričom aktualizácia prebieha on-line a zasielaná je vždy najaktuálnejšia zostava s údajmi o priecestiach.
_____________________________________________________________________________

S nápadom jednotnej identifikácie železničných priecestí prišla Česká republika - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jednou z ich hlavných priorít je zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, v dôsledku čoho bol navrhnutý aj systém číslovania železničných priecestí v Českej republike, ktorý umožňuje ich jednotnú, jednoduchú a jednoznačnú identifikáciu. Systém je na českých tratiach v prevádzke od 1. augusta 2009.


________________________________________________

Stupeň zabezpečenia:

Spôsob zabezpečenia priecestia sa posudzuje podľa presne určených noriem, v závislosti podľa druhu železničnej trate, triedy cestnej komunikácie, intenzity cestnej a železničnej dopravy (dopravný moment) a možnosti dosiahnuteľnosti rozhľadových pomerov atď.  Rozhodnutie o spôsobe zabezpečenia železničného priecestia vydáva Úrad pre reguláciu železničnej dopravy po dohode s dotknutými orgánmi, vrátane dopravnej polície. Zvyšovanie stupňa zabezpečenia sa posudzuje aj podľa výskytu nehodových udalostí na priecestí a intenzity cestnej prepravy.

V zmysle príslušného ustanovenia zákona o dráhe financovanie zriadenia, rozšírenia alebo zmeny spôsobu zabezpečenia znáša ten, v koho záujme k tomu dochádza. Zo strany ŽSR je trvalá snaha počet železničných priecestí znižovať ich rušením alebo ich nahradením mimoúrovňovými križovaniami cestných komunikácií so železničnou traťou. V súčasnosti je tento postup realizovaný len zo strany ŽSR, a to predovšetkým pri budovaní európskych železničných koridorov.

Zo strany ŽSR k zvýšeniu bezpečnosti na priecestiach (v závislosti na traťovom zabezpečovacom zariadení jednotlivých tratí)  prispieva i zabudovanie tzv. „priecestníka“ (návestidla), ktoré signalizuje rušňovodičovi stav funkčnosti priecestného zabezpečovacieho zariadenia na priecestí. V prípade zistenia poruchy tak môže rušňovodič upraviť včas rýchlosť chodu vlaku cez priecestie.


Kontroly na priecestiach:

Všetky priecestné zabezpečovacie zariadenia na priecestiach sú pod pravidelným dohľadom zo strany príslušných zamestnancov ŽSR. Ak dôjde k výpadku (poruche) priecestného zabezpečovacieho zariadenia, reagujeme operatívne a  daná porucha  sa odstraňuje v čo najkratšom reakčnom čase. Je potrebné zdôrazniť, že bezpečnosť železničnej dopravy nikdy nie je bez kontroly. Ak sa nedá porucha odstrániť okamžite, vlaky jazdia v približovacích úsekoch podľa stanovených predpisových ustanovení. Pri akejkoľvek mimoriadnosti je nariadený osobitný režim pre prejazd vlakov, znamená to, že vlaky cez priecestie prechádzajú rýchlosťou 10 km/hod. a dávajú zvukovú výstražnú návesť.
Pravidelné kontroly zo strany ŽSR sa vykonávajú na železničných priecestiach v termínoch podľa príslušných predpisov tak, aby sa predišlo poruchám pri priecestných zabezpečovacích zariadeniach. Priecestné zabezpečovacie zariadenia sú pod dohľadom príslušných Oblastných riaditeľstiev Trnava, Žilina, Zvolen  a Košice. Údržbu zariadení vykonávajú odborné zložky  ŽSR.


Porušenia dopravných predpisov:

ŽSR pravidelne vykonávajú v spolupráci so Železničnou políciou monitorovanie dodržiavania pravidiel prechádzania cez priecestia zo strany účastníkov cestnej premávky a rešpektovanie dodržiavania zastavenia pred priecestím podľa ustanovení zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke prostredníctvom kontrol priamo v teréne, pričom zisťujú značné porušenia zo strany vodičov cestných vozidiel ale i chodcov a bicyklistov. Zo šetrení nehodových udalostí zrážky vlaku a cestného vozidla na priecestiach bolo mnohokrát zistené, že vodič obehol celú skupinu stojacich vozidiel a vbehol priamo pod prichádzajúci vlak (aj to aj pri správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení). Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti. I napriek sankciám (najčastejšie pokutami) zo strany štátnej polície je účinok týchto postihov minimálny.

Ďalším veľkým problémom je vandalizmus, kedy dochádza k úmyselnému poškodzovaniu priecestných zabezpečovacích zariadení (rozbitá optika výstražných svetiel, zlomené rahná, poškodené, vyvrátené stojany, ale i krádeže komponentov zabezpečovacieho zariadenia a pod.).  Následkom aj malej škody môže byť nehodová udalosť so značnou majetkovou škodou ale predovšetkým i trvalými zdravotnými následkami alebo najtragickejším následkom – smrťou nevinných ľudí.

Cena za rekonštrukciu priecestia je závislá od počtu koľají trate, rozsahu vybavenia zabezpečovacieho zariadenia, realizácie sanácie pod priecestím, rozsah úprav na oboch stranách priecestia a pod.
__________________________________________________________________


VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky