Slovenský Anglický Nemecký Mapa stránok   |   Webmaster   |   Vytlačiť stránku
Vyhľadávanie
Eshop  |   Kontakt

 OSS                           Kontakty                      wwww.eicis.com                   


MIMORIADNE ZÁSIELKY
V časti Mimoriadne zásielky/Žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnych zásielok sme doplnili elektronickú žiadosť.

Žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnych zásielok je možné podávať elektronicky (Web formulár) alebo na predpísanom tlačive.
Tlačivo vo formáte
word, exel a .pdf
Elektronická žiadosť plnohodnotne nahrádza Žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnych zásielok vo formáte pdf, xls alebo doc.

K dátumu od 06.06.2016 do odvolania zahajujeme jeho skúšobnú prevádzku pre všetkých žiadateľov o prepravu mimoriadnej zásielky, tz. že budeme akceptovať obidve formy žiadosti – či už prostredníctvom Web formuláru alebo aktuálne platnú formu (pdf, xls alebo doc). Nie je potrebné zasielať obidve formy žiadosti. V zásade posielajte žiadosť len v jednej forme. Táto nová forma žiadosti je obsahovo rozšírenejšia a je užívateľský komfortnejšia pre obidve strany – objednávateľa prepravy MZ ako aj tvorcu povolenia (čiže ŽSR).

Užívateľská príručka sa nachádza v pravom hornom rohu pod piktogramom otáznika „ ? “.

Oznámenie o zavedení skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrických HKV na jednosmernej prúdovej sústave 3kV.
Dňom 31.10.2016 sa predĺžuje skúšobná prevádzka
rekuperácie elektrických HKV na jednosmernej trakčnej sústave 3 kV za rovnakých podmienok platných od 1.11.2015. Úseky s rekuperáciou dovolenou a úseky s rekuperáciou zakázanou sú označené návestidlami pre elektrickú prevádzku v zmysle predpisu ŽSR Z1 a zapracované v TTP.

Bližšie podmienky o zavedení skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrických HKV na jednosmernej trakčnej sústave 3kV sú uvedené v Metodickom pokyne generálneho riaditeľa k zavedeniu skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrických HKV na jednosmernej trakčnej prúdovej sústave 3 kV v znení zmeny č. 1.

OZNAM
Dňom 01.03.2016 sa ruší povinnosť sťahovania zberačov HKV pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne, v dopravniach s koľajovým rozvetvením nachádzajúcich sa na jednokoľajných tratiach napájaných jednofázovou trakčnou prúdovou sústavou 25 kV, 50 Hz.

OZNAM
v časti Informácie pre dopravcov/Informácie je zverejnený "Produktový katalóg služieb v TIOP Moldava nad Bodvou mesto".

Správa o zahájení činnosti železničného nákladného koridoru RFC 5
Po niekoľkých mesiacoch intenzívnych prípravných prác sa 10.11.2015 vo Varšave uskutočnilo zahájenie činnosti Baltsko-jadranského železničného nákladného koridoru č. 5 (angl. Rail Freight Corridor 5, skr. RFC 5). Je súčasťou európskej železničnej siete pre nákladnú dopravu pozostávajúcu z deviatich definovaných železničných nákladných koridorov zriadených na základe Naridenia (EU) č. 913/2010 zo dňa 22. septembra 2010. Tlačová správa je uvedená v časti "Železničné koridory".

Oznam o zmene trakčnej sústavy

V rámci stavby: "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., VI. etapa (úsek Beluša - Púchov)", plánujú ŽSR v ŽST Púchov vykonať zmenu trakčnej sústavy. Bude to prechod zo súčasnej jednosmernej 3 kV trakčnej sústavy na jednofázovú striedavú 25 kV 50 Hz trakčnú sústavu. K zmene dôjde dňa 1. 8. 2015 v čase od 7 00 h do 23 00 h s tým, že prípadné časové posuny budú zapracované do ROV.


OZNAM o novelizovaom predpise ŽSR SR 1028 - zmena 

Predpis ŽSR SR 1028 „ Zásady hlásenia rozhlasom pre informovanie cestujúcich“ s účinnosťou od 7.3.2009 ostáva v platnosti.


OZNAM pre dopravcov
V časti "Informácie pre dopravcov/Koľajové vozidlá" je zverejnené ounámenie o povinnosti vybavenia koľajového vozidla pohyblivým rádiovým zariadením na úseku trate Muszyna - Plaveč - Kysak, platné od 1.1.2015. OZNAM

V časti Informácie pre imobilných cestujúcich je zverejnený zoznam železničných staníc vybavených zdvíhacími plošinami pre imobilných cestujúcich.


UPOZORNENIE
Vzhľadom na zistené skutočnosti týkajúce sa prekročenia hmotnosti na os v nákladnej doprave, upozorňujeme dopravcov, že v takýchto prípadoch budú vlaky odstavené do odstránenia závady.

OZNAM PRE DOPRAVCOV
Oznamujeme dopravcom, že od 01.12.2009 budú prijímané všetky objednávky trás nákladných vlakov len prostredníctvom aplikácie IS PIS (elektronicky):
- ZJEDNODUŠENÁ OBJEDNÁVKA= zmeny/odrieknutie vlakov objednaných v GVD
- OBJEDNÁVKA TRASY=   objednávanie vnútroštátnych ad-hoc- vlakov
- OBJEDNÁVKA OSS= objednávanie medzinárodných ad-hoc vlakov.


Doba na prijímanie objednávok na OSS je nepretržite.  
Od 17.7.2013 budú Objednávky OSS spracované pracovníkmi ŽSR nasledovne:
a)  ak je dátum podania objednávky a dátum požadovaného odchodu vlaku rovnaký, objednávku spracuje hlavný dispečer (hlavny.dispecer@zsr.sk , tel. 02/ 2029 7115)                
b)  ak je dátum podania objednávky a dátum požadovaného odchodu vlaku odlišný, objednávku spracuje kancelária OSS (oss@zsr.sk , tel. 02/ 2029 2552)           
 
Spôsob a termíny zadávania Objednávok OSS zostávajú nezmenené.  


Kancelária OSS

GR ŽSR, Odbor obchodu
Obchodná kancelária – OSS,
Tel.: 00421 2 2029 2552; 00421 2 2029 7225; 00421 2 2029 2886 – nákladná doprava
        00421 2 2029 7145;  00421 2 2029 7311 – osobná doprava
Fax: 00421 2 2029 4715
E-mail: OSS@zsr.sk

VLAKY.NET                                                                        MDC
© 2008 - 2017 Železnice Slovenskej republiky