Reality ŽSR

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme ŽSR

zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B

ako osobitná právnická osoba zriadená zákonom ponúka formou ponukového konania na odpredaj nasledujúci majetok

zaujímavý pozemok v zeleni pri vinohradoch v časti Horný Ohaj (Vráble)
Stručný popis: ide o pekný pozemok v zeleni vo Vrábľoch, situovaný v časti Panské. Pozemok s vým. 958 m2 (t.j. cca 10á) je v ponuke za výhodnú ponukovú cenu 4,12 €/m2 bez DPH! Pozemok je dobre dostupný - nachádza sa v blízkosti žel. priecestia, v susedstve sa nachádzajú záhrady s vinicami a objektami miestneho vinohradníctva tzv. hajlokmi (vinohr.rekreačnými domčekmi). Prístup je priamy z asfaltovej komunikácie, pozemok je situovaný medzi traťou a cestou, v ochrannom pásme žel. dráhy. Má predĺžený tvar, v okolí je zeleň, vínne pivničky a rekreačné chatky. Možnosť rôzneho využitia (záhradkárenie, príp. ako stavebný pozemok na drobné podnikanie a pod.) resp. i reparcelácia pozemku podľa potrieb nového majiteľa. Podľa platnej ÚPD je pozemok zaradený ako trávnaté porasty. K.ú. Horný Ohaj patrí do obce Vráble v Nitrianskom kraji, výhodná poloha sídla na Požitaví, v dosahu sídla okresu i sídla kraja (Nitra je vo vzdial.cca 20 km, 20 min.), cca 19 km od vyhľadávaného strediska Podhájska s liečivou termálnou vodou.
KrajOkresObecKatastrálne územieDruhParcelné čísloVýmera v m2Druh pozemku
Nitriansky Nitra Vráble Horný OhajPozemok3655/2958 zastavané plochy a nádvorie

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
Vyvolávacia cena: 2 800,− €
Poznámka: cena je bez DPH; DPH bude pripočítaná v zmysle platných právnych predpisov

Ponuky je potrebné doručiť poštou ako doporučená zásielka alebo osobne do podateľne vyhlasovateľa:

Železnice Slovenskej republiky

Správa majetku ŽSR Bratislava,

Holekova 6, 811 04  Bratislava 

 

 

 

označené heslom:

 

„Ponukové konanie - HORNÝ OHAJ - neotvárať“

 

Podmienky ponukového konania sú špecifikované  v prílohe

 "PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA"

 

Ponuku odporúčame zaslať na priloženom tlačive

"PONUKA"

s požadovanými prílohami

 

V súlade s podmienkami ponukového konania je potrebné uhradiť jednorázový nenávratný poplatok vo výške 25,- € na účet ŽSR, bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012, BIC: SUBASKBX pod variabilným symbolom č. 3006803100. V kolónke „informácia pre príjemcu“ je potrebné uviesť obchodné meno právnickej osoby, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby.

Doklad o uhradení jednorazového nenávratného poplatku je potrebné doručiť spolu s ponukou na adresu vyhlasovateľa.

 

UPOZORNENIE - obmedzenia a povinnosti súvisiace s prevodom sú uvedené v tlačive "PONUKA"

 

.

Podmienky ponukového konania    Ponuka   Vyhlásenie   


1 1 1 1
1 1 1

Kontakt Meno Telefón E-mail
InformácieRothová Zuzana Ing. 02/2029 7338 rothova.zuzana@zsr.sk

Vzhľadom na skutočnosť, že ŽSR ako osobitná právnická osoba zriadená zákonom č. 258/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, spravujú s majetkom štátu, je potrebné pri jeho prevode postupovať podľa ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Postup predaja je upravený §45 a §45 písm. a predmetného zákona, podľa ktorých podmienkou predaja majetku a uzatvorenia kúpnej zmluvy je udelenie predchádzajúceho súhlasu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ponúknutá cena musí byť schválená vedením ŽSR. Po jej schválení sa vec postúpi k odsúhlaseniu rezortnému ministerstvu a po udelení súhlasu sa uzatvorí kúpna zmluva. Ponukové konanie sa uskutoční z doručených ponúk, ktoré budú spĺňať jednotlivé súťažné podmienky, pričom výber kupujúceho sa určí podľa najvyššej cenovej ponuky. Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať súťažné podmienky, nebudú do ponukového konania zaradené. O vyhodnotení doručených cenových ponúk budú záujemcovia informovaní spravidla do 30 dní od zasadnutia hodnotiacej komisie. ŽSR si vyhradzujú právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.